Skip to main content

Grön konkurrenskraft 2013: Effektivt svenskt jordbruk har ändå svårt att konkurrera på världsmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:00 CET

Friska djur som växer snabbt utmärker svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har Sverige högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med sina konkurrentländer. I den nya rapporten Grön Konkurrenskraft jämförs det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder.

Rapporten är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.

- Ska svensk livsmedelsproduktion vara konkurrenskraftig på lång sikt krävs både bra näringspolitiska villkor och att vi har en produktivitetsutveckling i nivå med de viktigaste konkurrentländernas, säger Lennart Nilsson, chef på enheten Livsmedelsföretagande på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Ökad produktion och produktivitet i konkurrentländer leder till en prispress som svenskt jordbruk måste hantera. Dessutom har de jordbrukspolitiska ersättningarna i många länder minskat över tiden.

- De svenska bönderna står inför utmaningen att kontinuerligt förbättra produktiviteten och samtidigt hantera stora årliga prisvariationer, säger Jimmy Larsson segmentschef Lantbruk på LRF Konsult.

Mjölkproduktion
2012 var ett besvärligt år för många mjölkföretag i världen. Företagens ekonomiska resultat skiljer sig dock mer inom varje land än mellan olika länder. De mjölkbönder som påverkades minst negativt av marknadssituationen var de som använde mer hemmaproducerat foder. De senaste årens ökade kostnader för kraftfoder belyser behovet av att i större utsträckning använda hemmaproducerat foder och framförallt vallen. Svenska mjölkföretag har i jämförelsen en foderkostnad på mellan ca 200-240 kr/100 kg ECM, att jämföra med konkurrentländerna som ligger runt 125-250 kr/100 kg ECM.

Nötköttsproduktion
Svensk nötköttsproduktion är effektiv med hög djurvälfärd, men har relativt höga produktionskostnader. Svensk nötköttsproduktion förlorar marknadsandelar, en trend som pågått sedan många år tillbaka. Svensk dikalvsproduktion är enligt resultaten från 2012 konkurrenskraftig endast i geografiska regioner som ger förutsättningar för tillräckliga ersättningar för landskapsvård. Tillväxten på drygt 1100 gram/dag för mjölkrastjurar och knappt 1700 gram/dag för köttrasungnöt gör att de svenska företag som jämförs i rapporten ligger i topp.

- Jämförelsen visar att svensk animalieproduktion har många starka sidor, men att det finns ett behov av stärkt konkurrenskraft, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Grisproduktion
Utmärkande för svensk grisproduktion är det goda hälsoläget och den låga antibiotikaförbrukningen. Detta är ett resultat av konsekvent och målinriktat arbete med förebyggande hälsovård under lång tid. Tack vare god ledning, bra avelsmaterial och skickliga grisföretagare har svenska grisar en daglig tillväxt och en fodereffektivitet på global toppnivå. Utmaningen för svensk grisproduktion är bland annat smågrisöverlevnaden och höga byggnads- och arbetskostnader. Cirka 670 grams tillväxt/dag ger en förstaplats bland de jämförda länderna.

Växtodling
2012 blev ett bra växtodlingsår med höga vetepriser. Skördenivåerna var goda i de flesta länderna trots en besvärlig skördeperiod med mycket regn i framför allt i nordvästra Europa. Sammantaget nås en bättre lönsamhet än femårsmedeltalet för alla länderna i undersökningen. Sverige ligger på en vinst runt 2500 kr/hektar.

För mer information och intervjuer, kontakta:

LRF Lennart Nilsson tfn: 08-787 51 92
Jordbruksverket Harald Svensson tfn: 036-15 51 13
LRF Konsult Jimmy Larsson tfn: 08-700 20 13

Mjölkproduktion Lennart Holmström tfn: 08-787 53 96
Nötproduktion Erica Lindberg tfn: 08-787 51 74
Grisproduktion Margareta Åberg tfn: 08-787 51 57
Växtodling Kjell Ivarsson tfn: 08-787 54 23


LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 135 orter finns vi alltid nära dig.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera