Media-no-image

Tjörns kommun förlorade tvist om servitut på gång och cykelväg i HD

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 14:46 CEST

En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

Tjörns kommun ville bygga en gång- och cykelväg över mark som några fastighetsägare ägde i kommunen. Kommunen ansåg att man hade rätt att bygga vägen över markägarnas mark även om vägen bara skulle användas för gång-och cykeltrafik. Rättstillämpningen för att få ta mark i anspråk för servitut har varit att servitutet är av väsentlig betydelse för den aktuella fastighetens behov av väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten.

Kommunen menade i det här fallet att domstolen skulle medge att servitut kunde bildas även för gång-och cykelväg. Kommunen förlorade målet och HD konstaterade att ”av utredningen framgår att det inte finns någon byggnad eller annan anläggning” ”för vilken det är av väsentlig betydelse att den aktuella gång-och cykelvägen anläggs.”

– Det är glädjande att vi har duktiga jurister inom LRF Konsult som driver principiellt viktiga frågor för markägare. I Sverige har vi en trend att det allmänna tar gärna mark i anspråk för olika ändamål och mark tas ifrån markägare genom expropriation. Det är viktigt att man som markägare ifrågasätter exploateringar och att rättstillämpningen prövas säger Katarina Wiklund chefsjurist på LRF Konsult.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

Läs vidare »
Media-no-image

Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 06:00 CEST

 • Högst lönsamhet i södra Sverige, lägst i Mellansverige
 • Fortsatt högre lönsamhet på landsbygden än i storstaden 
 • Fastighetsbranschen mest lönsam, Handeln kämpar med lägst marginaler

Den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att lönsamheten bland svenska småföretag successivt har minskat sedan 2008. Rapporten är unik i att baseras på verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Under fjolåret hade småföretagen i Fastighetsbranschen liksom Industri och Tillverkning högst lönsamhet, samtidigt som handel samt Nöje, Kultur och Media brottades med lägst marginaler. Företag i södra Sverige är mest lönsamma och företag i Mellansverige kämpar med högst kostnader.

Rapporten visar att landets småföretag har uppvisat sjunkande lönsamhet under de senaste sex åren. Sedan finanskrisens utbrott år 2008 har lönsamheten successivt minskat med cirka 3 procentenheter (från 17,5 till 14,4 procent). Intäkterna har legat på en konstant nivå under perioden samtidigt som de totala kostnaderna stigit med cirka 6 procentenheter mellan 2008 och 2013 (från 44,0 till 49,9 procent).

– Den sjunkande lönsamheten är kostnadsdriven och det är främst personalkostnaderna som har ökat, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult. Vidare har exempelvis ökade lokal- och marknadsföringskostnader ytterligare haft en negativ inverkan på lönsamheten, om än i betydligt mindre utsträckning jämfört med personalkostnaderna.

Stora skillnader mellan olika branscher och regioner
I rapporten syns stora skillnader mellan olika branscher. Mest lönsamma under 2013 var småföretagen i Fastighetsbranschen (34,2 procent), följt av Industri & Tillverkning (22,1 procent). Tuffare hade både Handeln (4,3 procent) samt Nöje, Kultur & Media (8,4 procent), som båda brottas med små marginaler.

– Den vikande lönsamheten inom Handel, Nöje och Media de senaste sex åren beror på kraftigt sjunkande intäkter. Det beror på dels ökad konkurrens från köpcentrum och större butikskedjor. Dessutom har internet och e-handel medfört nya säljkanalerna för dessa branscher. Detta gör att inträdesbarriärerna är lägre samtidigt som tidigare affärsmodeller utmanas, säger Pär Martinsson.

Företagen i de södra delarna av landet visade sig mest lönsamma under fjolåret (16,4 procent), följt av Norrland (15,3 procent) samt Mellansverige (14,7 procent). Rapporten visar även att företagare på landsbygden konsekvent haft bättre lönsamhet än företagare i storstäderna de senaste sex åren. Värt att notera är dock att lönsamheten för landsbygdsföretagen har minskat medan trenden för företagare i storstad är positiv.

Positiv tendens för 2014
– Årets första siffror ger en positiv känsla vad gäller försäljningen och vi ser att företagens intäkter ökar. Dock har kostnaderna ökat i samma utsträckning, vilket gör det tydligt att det som småföretagare gäller att ha kontroll på alla delar i verksamheten. Eftersom det är ett valår är det extra intressant att se vad som kommer ske för att göra det lättare och mer gynnsamt att vara småföretagare, avslutar Pär Martinsson.

För mer information, kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se,  08-700 20 12
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, linda.ternstedt@lrfkonsult.se,  08-700 20 33

Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling. Detta är den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut för drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp från år 2008 till 2013.

Företag från följande elva branscher har analyserats: Handel, Service & Tjänster, Bygg, Hotell & Restaurang, Fastighet, Transport & Logistik, Konsultverksamhet, Vård & Omsorg, Industri & Tillverkning, Nöje, Kultur & Media samt El & Energi.

Resultatet redovisas för tre olika regioner: norra, södra och mellersta Sverige.
Storstad är i rapporten definierat som fler än 100 000 invånare och landsbygd färre än 50 000 invånare.

Om Nyckeltalen
I LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har följande nyckeltal analyserats:

 • Intäkter
 • Resultat före avskrivningar (lönsamhet)
 • Totala kostnader (totala kostnader utöver materialkostnad)
 • Personalkostnader
 • Marknadsföringskostnader
 • Räntekostnader
 • IT-kostnader

Samtliga siffror förutom intäkter redovisas som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att lönsamheten bland svenska småföretag successivt har minskat sedan 2008. Rapporten är unik i att baseras på verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Företag i södra Sverige är mest lönsamma och företag i Mellansverige kämpar med högst kostnader.

Läs vidare »
Cxptu0wxubdommqy4yfh

Lantbruksbarometern 2014: Stora variationer i lönsamhet

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 09:30 CET

Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet. Skillnaden mellan olika produktionsinriktningar och regioner är stor både vad gäller lönsamhet och framtidstro. Något fler planerar dock att investera det kommande året än för ett år sedan vilket tyder på en spirande framtidstro.

Vhpgacjmogktxyujryyw

Villrådig lantbrukskonjunktur

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 06:05 CET

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2014 på försämrad lönsamhet i alla grenar utom för mjölkproduktion som fortsätter förbättras. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2014 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Tdlzgqoqvnktngtmjtl1

Katarina Hedström Klarin blir VD i LRF Konsult

Pressmeddelanden   •   2014-02-19 13:04 CET

Styrelsen för LRF Konsult utsåg idag Katarina Hedström Klarin till verkställande direktör i LRF Konsult. Hon är sedan november 2013 tillförordnad som verkställande direktör i bolaget och sedan 2010 Ekonomi- och finanschef (CFO) i moderbolaget LRF.

Media-no-image

Ny dom i högsta domstolen får stor påverkan vid fastighetsförsäljning

Pressmeddelanden   •   2014-02-18 12:50 CET

Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Det är Magnus Hallenborg, jurist på LRF Konsult i Ängelholm som har drivit målet som får stor betydelse för alla som bedriver enskild näringsverksamhet på en samägd fastighet då egendom som tidigare bedömts vara fast egendom kan vara lös egendom.

– Det är givetvis väldigt roligt att ha fått rätt i högsta domstolen och på ett framgångsrikt vis kunna representera våra kunders intressen, säger Magnus Hallenborg. Domen sätter branschpraxis för hur lös och fast egendom ska tolkas vid exempelvis en fastighetsförsäljning.

Fast egendom omprövas enligt nya domen

Det intressanta med domen är att HD preciserar vad som gäller när någon som är delägare till en samägd fastighet tillför ett föremål till fastigheten. Huvudregeln är att föremålet blir fast egendom, men HD har nu dömt att föremålet i detta fall är lös egendom vilket utgör ett klargörande av lagtolkningen i dessa frågor.

Fallen gäller en lantbrukare och hans hustru som hade sålt av ett område av deras gemensamma lantbruksfastighet. På det sålda området fanns en loge i vilken lantbrukaren hade installerat en torkanläggning för spannmål. Lantbrukaren ansåg att torkanläggningen inte ingick i överlåtelsen. Logen med torkanläggningen brann sedan ner och både lantbrukaren och köparen till området begärde försäkringsersättning för torkanläggningen. Försäkringsbolaget betalade ut försäkringsersättningen till köparen. Lantbrukaren vände sig då till Magnus Hallenborg på LRF Konsult i Ängelholm som begärde att domstolen skulle förklara att torkanläggningen ägdes av lantbrukaren och inte av köparen. Efter prövning i tingsrätt och hovrätt beslutade till sist HD att lantbrukaren hade rätt.

Viktigt att navigera rätt vid fastighetsförsäljning och kreditgivning framöver

– Man kan inte bli annat än stolt över att en av våra duktiga jurister har vunnit ännu ett fall i högsta domstolen, kommenterar Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult. Detta är också ett bra exempel på lyckosam samverkan med LRF som satte till medel för att få fallet prövat. Inte minst är det är domen viktig för våra kunder och för oss som rådgivare för att kunna navigera rätt i samband med försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

För mer information kontakta gärna

Magnus Hallenborg, jurist, LRF Konsult, magnus.hallenborg@lrfkonsult.se, tfn 0431-41 81 08

Katarina Wiklund, chefsjust, LRF Konsult, katarina.wiklund@lrfkonsult.se, 08-700 20 42

Linda Ternstedt, chef kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33


Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Läs vidare »
Kde2klpffqswuxj2l6xu

Åkermark står sig i pris, men stora variationer i landet

Pressmeddelanden   •   2014-02-13 06:00 CET

Priserna på Sveriges åkermark 2013 är för riket oförändrade jämfört med 2012. Variationen är stor med stigande priser på den mest bördiga marken och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.

R1soyylpm7flktzhrc4s

Priserna på skogsmark har sjunkit under 2013

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 08:00 CET

År 2012 bröts en trend med lång tids stigande priser på skogsmark. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter summerar 2013 visar statistiken att priserna har fortsatt att sjunka. Under året har dock köpare och säljare närmat sig varandra i förväntningar om prisnivån och LRF Konsult tolkar marknadens signaler som att det andas försiktig optimism.

Yacv4egrxt9rg1mwia1o

Majoriteten av Sveriges lantbrukare ser dystert på lönsamheten

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 08:00 CET

För andra året i rad ger Lantbruksbarometern svar på lantbrukarnas syn på nuvarande lönsamhet och tro på framtiden även på senare delen av året. Och det är en dyster utveckling där andelen som upplever ganska eller mycket dålig lönsamhet ökar. 69 procent av lantbrukarna upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig.

Media-no-image

Grön konkurrenskraft 2013: Effektivt svenskt jordbruk har ändå svårt att konkurrera på världsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2013-12-06 09:00 CET

Friska djur som växer snabbt utmärker svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har Sverige högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med sina konkurrentländer. I den nya rapporten Grön Konkurrenskraft jämförs det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder.

Rapporten är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.

- Ska svensk livsmedelsproduktion vara konkurrenskraftig på lång sikt krävs både bra näringspolitiska villkor och att vi har en produktivitetsutveckling i nivå med de viktigaste konkurrentländernas, säger Lennart Nilsson, chef på enheten Livsmedelsföretagande på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Ökad produktion och produktivitet i konkurrentländer leder till en prispress som svenskt jordbruk måste hantera. Dessutom har de jordbrukspolitiska ersättningarna i många länder minskat över tiden.

- De svenska bönderna står inför utmaningen att kontinuerligt förbättra produktiviteten och samtidigt hantera stora årliga prisvariationer, säger Jimmy Larsson segmentschef Lantbruk på LRF Konsult.

Mjölkproduktion
2012 var ett besvärligt år för många mjölkföretag i världen. Företagens ekonomiska resultat skiljer sig dock mer inom varje land än mellan olika länder. De mjölkbönder som påverkades minst negativt av marknadssituationen var de som använde mer hemmaproducerat foder. De senaste årens ökade kostnader för kraftfoder belyser behovet av att i större utsträckning använda hemmaproducerat foder och framförallt vallen. Svenska mjölkföretag har i jämförelsen en foderkostnad på mellan ca 200-240 kr/100 kg ECM, att jämföra med konkurrentländerna som ligger runt 125-250 kr/100 kg ECM.

Nötköttsproduktion
Svensk nötköttsproduktion är effektiv med hög djurvälfärd, men har relativt höga produktionskostnader. Svensk nötköttsproduktion förlorar marknadsandelar, en trend som pågått sedan många år tillbaka. Svensk dikalvsproduktion är enligt resultaten från 2012 konkurrenskraftig endast i geografiska regioner som ger förutsättningar för tillräckliga ersättningar för landskapsvård. Tillväxten på drygt 1100 gram/dag för mjölkrastjurar och knappt 1700 gram/dag för köttrasungnöt gör att de svenska företag som jämförs i rapporten ligger i topp.

- Jämförelsen visar att svensk animalieproduktion har många starka sidor, men att det finns ett behov av stärkt konkurrenskraft, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Grisproduktion
Utmärkande för svensk grisproduktion är det goda hälsoläget och den låga antibiotikaförbrukningen. Detta är ett resultat av konsekvent och målinriktat arbete med förebyggande hälsovård under lång tid. Tack vare god ledning, bra avelsmaterial och skickliga grisföretagare har svenska grisar en daglig tillväxt och en fodereffektivitet på global toppnivå. Utmaningen för svensk grisproduktion är bland annat smågrisöverlevnaden och höga byggnads- och arbetskostnader. Cirka 670 grams tillväxt/dag ger en förstaplats bland de jämförda länderna.

Växtodling
2012 blev ett bra växtodlingsår med höga vetepriser. Skördenivåerna var goda i de flesta länderna trots en besvärlig skördeperiod med mycket regn i framför allt i nordvästra Europa. Sammantaget nås en bättre lönsamhet än femårsmedeltalet för alla länderna i undersökningen. Sverige ligger på en vinst runt 2500 kr/hektar.

För mer information och intervjuer, kontakta:

LRF Lennart Nilsson tfn: 08-787 51 92
Jordbruksverket Harald Svensson tfn: 036-15 51 13
LRF Konsult Jimmy Larsson tfn: 08-700 20 13

Mjölkproduktion Lennart Holmström tfn: 08-787 53 96
Nötproduktion Erica Lindberg tfn: 08-787 51 74
Grisproduktion Margareta Åberg tfn: 08-787 51 57
Växtodling Kjell Ivarsson tfn: 08-787 54 23


LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 135 orter finns vi alltid nära dig.

Friska djur som växer snabbt utmärker svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har Sverige högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med sina konkurrentländer. I den nya rapporten Grön Konkurrenskraft jämförs det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • linda.ternstedt@lrfkonsult.se
 • 08-700 20 33
Presskontakt på LRF Konsult och kommunikationsansvarig för extern och intern information.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Adress