Qngotcshsjtoibeasgxe

Lantbruksbarometern Hösten 2014: Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 06:00 CEST

Allt fler av Sveriges lantbrukare känner av en pressad lönsamhet, 78 procent av de tillfrågade upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Endast 18 procent av lantbrukarna upplever lönsamheten som ganska god och blott en procent av de tillfrågade lantbrukarna upplever sig ha mycket god lönsamhet.

Omolfkexk3gwf4db65c5

Trendbrott: Ökad lönsamhet bland Sveriges småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 06:00 CEST

- Småföretag i Dalarna mest lönsamma - Stockholmarna brottas med lägst marginaler

Prfbynbmuynopu4v0vlg

Ny skattereform ger stor förenkling för småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 12:50 CEST

Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda regeringen. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget är goda nyheter för Sveriges närmare 700 000 småföretagare.

Vwlpufaiau0ihjvzr1sa

Många riskerar att missa nya förgröningsstödet

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 07:00 CEST

- Många lantbrukare riskerar hamna fel i planeringen och missa det nya förgröningsstöd som träder ikraft 2015. Störst fara för gårdar i slättbyggd.

Zhschhza0qrwliiqvqwh

Mark- och miljödomstolen gav lantbrukare rätt

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 10:43 CEST

- Bakläxa för Halmstad kommun Mark- och miljödomstolen ger bakläxa åt Halmstads kommun och ger därmed tre växtodlare rätt. Kommunen kan inte begära en femårsprognos över utsläppen av växtnäring.

Media-no-image

Ökande personalkostnader för småföretagare

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 09:55 CEST

De senaste fem åren har personalkostnaderna för småföretag ökat betydligt fortare än för näringslivet som helhet – och ökningen för småföretagen fortsätter.

En ny, statistiskt säkerställd undersökning från LRF Konsult visar att personalkostnaderna för landets minsta företag, med upp till 15 anställda har ökat med 15,1 procent fram till 2013 sedan 2008. Samtidigt visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att personalkostnaderna för näringslivet som helhet legat på en betydligt lägre och mer stabil nivå under samma tidsperiod.

LRF Konsult har beräknat utvecklingen för den genomsnittliga personalkostnaden med hjälp av verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Siffrorna har sedan jämförts med personalkostnaderna redovisade i SCBs ”Resultaträkning för näringslivet totalt”, där över en miljon företag i olika storlekar ingår. Resultatet visar att det råder stora skillnader mellan de analyserade grupperna. Personalkostnaderna för småföretag ökade från 26,2 procent år 2008 till 29,3 procent år 2012 (+11,8 procent), medan motsvarande siffror för näringslivet som helhet ökade från 17,6 procent till 18,7 procent (+6,3 procent) under tidsperioden 2008 - 2012.

- Personalkostnaderna utgör relativt sett en betydligt större post för småföretagen och det finns en rad möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör. Exempelvis har små, ägarledda företag få anställda och ägarens egen lön är ofta en stor del av den totala lönekostnaden. Om det går bra tar ägaren ut mer lön, går det dåligt krymper den ofta. Småföretag är också betydligt känsligare för både med- och motgångar, och de drabbas hårt av exempelvis sjukfrånvaro, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Det genomsnittliga företaget i LRF Konsults statistik hade en årsomsättning mellan 2,5 och 2,9 miljoner kronor under tidsperioden. Det genomsnittliga företaget i SCBs siffror är betydligt större – här pendlade årsomsättningen mellan 6,0 och 6,9 miljoner. Pär Martinsson menar att skillnaderna i företagens storlek delvis kan förklara varför utvecklingen ser ut som det gör.

- Många system på arbetsmarknaden, exempelvis de för LAS-hantering och sjuklön, är främst anpassade för större företag med fullfjädrade personalavdelningar. Detta medför att småföretagen blir missgynnade, ofta med mer administration som resultat, säger Pär Martinsson. 96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda, vilket gör dem till en betydande faktor för den svenska ekonomins utveckling. Trots detta tyder den nya undersökningen på att småföretagen inte har samma förutsättningar som de större företagen.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Om Undersökningen
LRF Konsult har använt sig av verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda, och beräknat det genomsnittliga företagets personalkostnader mellan år 2008 och 2013. Dessa siffror har sedan jämförts med personalkostnaderna redovisade i SCBs ”Resultaträkning för näringslivet totalt” från år 2008 till 2012. Syftet med jämförelsen är att belysa skillnader i förutsättningar mellan småföretag och resterande delen av det svenska näringslivet. Samtliga siffror redovisas som procent av den totala omsättningen.

 

 LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis.

De senaste fem åren har personalkostnaderna för småföretag ökat betydligt fortare än för näringslivet som helhet – och ökningen för småföretagen fortsätter

Läs vidare »
Hgqoxtvcdksyehdw3tot

Stabila skogsmarkspriser första halvåret 2014 - ökade regionala skillnader

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 06:01 CEST

Två år i rad, 2012 och 2013 har priserna på skogsmark i Sverige sjunkit, efter en lång period av stigande priser. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvåret 2014 visar statistiken att den nedåtgående trenden är bruten.

Vexcrbc9ll108zxodrfo

EU-barometern 2014: Lantbrukarnas försiktigt positiva syn på sin lönsamhet är hotad

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 15:00 CEST

Enligt undersökningen som är genomförd i nio medlemsstater1 mellan januari och mars 2014 har de europeiska lantbrukarnas syn på sin lönsamhet haft en uppåtgående trend i ett och ett halvt år och når sin högsta notering de senaste fyra åren (se diagram 1). Dock råder stora skillnader mellan länder och produktionsinriktningar.

Media-no-image

Samarbetsavtal mellan LRF Konsult och Mellanskog undertecknat

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:14 CEST

Avtal om ett fördjupat samarbete har tecknats mellan LRF Konsult och Skogsägarna Mellanskog och följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.

För alla skogsägare är det viktigt med en bra rådgivning kring ekonomi, skatter och juridik. Skogsbruk är långsiktigt och inte sällan kommer intäkterna ojämnt fördelade. Samarbetet syftar till att göra det enkelt för de skogsägare som samarbetar med Mellanskog när det gäller just dessa frågor som ett komplement till de tjänster och den skogliga rådgivning som Mellanskog har idag.

Ett flertal olika tjänstepaket kommer att erbjudas de skogsägare som samarbetar med Mellanskog. De olika paketen har utformats för att möta de olika behov och önskemål som identifierats. Samarbetsavtalet innebär att Mellanskog och LRF Konsult arbetar närmare varandra i de kontakter de har med skogsägare.

– Det känns bra att vi har tecknat detta samarbetsavtal, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Nu inriktar vi oss på en tydlig paketering av tjänster och skapa ett givande samarbete som gör nytta för alla parter. De olika tjänstepaketen kommer att presenteras och vara i drift efter årsskiftet.

– För oss är Mellanskog en viktig samarbetspartner för att kunna erbjuda skogsägare lättillgängliga specialisttjänster, paketerade så att det passar moderna skogsägare och gör deras vardag lättare och skogsägandet roligare, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin.

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult 08- 787 53 60


Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Avtal om ett fördjupat samarbete har tecknats mellan LRF Konsult och Skogsägarna Mellanskog och följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt förslag på beskattningssystemet får stora konsekvenser för lantbruksföretag

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 13:46 CEST

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och de begränsade ränteavdragen medför högre finansieringskostnad för de företag som har negativt finansnetto, dvs där räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Som motvikt föreslås samtidigt som ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett sk finansieringsavdrag, om 25 procent av företagets skattemässiga resultat.

– Med den räntenivå vi har idag på ca 3 procent innebär förslaget att finansieringskostnaderna i det enskilda fallet kan öka med ca 0,5 procentenheter om förslaget går igenom säger Peter Nilsson jur. dr på LRF Konsult och en av medlemmarna i Företagsskattekommittén. Företag som växer och nyföretagare är den grupp som troligvis får det något sämre då de ofta är högre belånade.

Vad innebär förslaget i praktiken?
– LRF Konsult har studerat drygt 500 driftsaktiebolag, dvs aktiebolag som driver lantbruksverksamhet på arrenderad fastighet. Dessa företag har i genomsnitt ca 3 000 000 kronor i skulder och för dem får förslaget negativa konsekvenser. Jämfört med dagens situation får dessa bolag en ökning av bolagsskatten med i genomsnitt 5 000 kr per år säger Pär Martinsson. Många av dessa bolag är expansiva och kapitalintensiva och då blir finansieringen dyrare med lagt förslag.

Förslaget innebär också att företag som är lågt belånade generellt kommer att betala mindre bolagsskatt än med nuvarande skatteregler.
– Som alltid finns det både vinnare och förlorare på skatteförändringar. Utmaningen framåt blir att ge incitament för unga entreprenörer att våga och kunna satsa på sin affärsidé så att Sverige kan fortsätta växa både på landsbygden och i storstad, kommenterar Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

För mer information kontakta gärna:
Peter Nilsson, jur dr, Skattespecialist på LRF Konsult, peter.nilsson@lrfkonsult.se, 040- 10 52 44
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12
Linda Ternstedt, chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • licundjctva.teehrnstmgbuedt@yclrfkonsultquol.se
  • 08-700 20 33
Presskontakt på LRF Konsult och kommunikationsansvarig för extern och intern information.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Adress