Skip to main content

Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 07:00 CET

- Bättre för Griskött- och mjölkföretagen, sämre för växtodlingsföretagen

I LRF Konsults årliga rapport ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas svenska lantbrukares lönsamhet under 2013. Sammantaget känner alla näringsgrenar av lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år. En viss ljusning kan anas för grisköttsföretag, liksom höjda mjölkpriser förbättrar lönsamheten i mjölkföretagen.

I alla animalieföretag påverkar foderpriset lönsamheten negativt och för växtodlingsföretagen försämras lönsamheten beroende på lägre spannmålspris inför nya skördesäsongen och bedöms till den sämsta på tre år. Även nötköttsföretagens lönsamhet sjunker något då höjda foderkostnader ätit upp avräkningsprishöjningar. Lönsamheten i Grisköttsföretagen har en fortsatt förbättring om än svag. Genom höjda mjölkpriser förbättras också lönsamheten i mjölkföretaget till över 2011 års nivå.

– Vi bedömer att det bara är 25 procent av lantbruksföretagen som når en långsiktig lönsamhet under 2013, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk. Medelgårdarna som följs grundar sig på verkliga företag och för 2013 nås inte långsiktig lönsamhet i medelföretaget.

För griskötts- och nötköttsföretagen inleddes året med bra slaktpriser. Men nivåerna pressades under året till stor del beroende på importtryck. Mjölkpriserna i Sverige har speglat internationella uppgången men ändå är det långt tills att medelgården når långsiktig lönsamhet.

– Med den kostnadsmassa som finns i svenska jordbruket behöver produktpriserna höjas med 15-25 procent från 2013 års nivå för att medelgården ska ha stabil lönsamhet, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult.

För att skapa långsiktig lönsamhet behöver arbete ske på både intäkt- och kostnadssidan. Det krävs att företagaren har en effektiv organisation och produktion. Enskilda företagaren behöver arbeta med strategier för att förbättra sina affärer, komma ut på marknaden samt utveckla sitt affärsmannaskap för att klara de globala marknadsrörelserna ännu bättre än idag.

Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och annan service med arbete.

För mer information kontakta

Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13

Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult, 0498-20 67 64

Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, 08-700 20 33 eller Linda.ternstedt@lrfkonsult.se

Om Lantbrukets Lönsamhet

I LRF Konsults rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamheten 2013 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För mjölkföretaget saknas det 6 procentenheter för att nå den långsiktiga nivån. För grisköttsföretaget saknas det 11 procentenheter eller cirka 19 procent högre djurintäkter under 2013. För Växtodlingsföretaget saknas 13 procentenheter.


Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy