Skip to main content

Positiva besked för forskningsprojekt vid Musikhögskolan

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 10:20 CET

Trots tidigare avslagsbesked, fick professor Sture Brändström i veckan ett glädjande besked. Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har beslutat uppdra åt arbetsgruppen för konstnärlig forskning och utveckling att föreslå ytterligare ett par bidrag för 2004 och framåt.
Konkret innebär det att Sture Brändström nu får möjlighet att utkvittera ett projektbidrag på totalt drygt en miljon kronor – 500.000 kronor för 2004 och 515.000 kronor för 2005.

Det projekt som Vetenskapsrådet nu, trots allt, beslutat sig att bevilja projektbidrag för, har fått namnet Komposition och användning av interaktiv musik. Det handlar om att inleda en systematisk utforskning av området interaktiv musik, ett begrepp som i det här fallet avser interaktionen mellan lyssnaren och musiken, där lyssnaren på olika sätt ges möjlighet att påverka det musikaliska utförandet och i viss mån blir medskapare.

Projektet är upplagt som två delstudier där den första har sin tyngdpunkt i det kompositoriska momentet och lyssnares agerande medan den andra delstudien framför allt belyser musikens narrativa aspekter. En viktig aspekt av hemelektronik som förmedlare av musik, en aspekt som ofta förbises, är dess interaktivitet. CD-spelaren, dagens populäraste medium för lyssnande, är relativt primitiv och begränsad vad gäller användarens möjligheter till interaktion. Genom att till fullo ta vara på interaktiviteten i lyssnandet öppnas en helt ny värld av konstnärliga möjligheter, både för kompositören och för lyssnaren.

I dagens interaktiva medier (dataspel, webbsidor, läromedel etc) är musiken ofta starkt underordnad det grafiska uttrycket. Graden av musikalisk interaktivitet är normalt också mycket begränsad. Den första delstudiens syfte är att utforska en kompositörs möjligheter vad gäller det nya och framväxande området komponerande av (för lyssnaren) interaktiv musik. Delprojektet tar avstamp i konstnärligt skapande och kommer att resultera i ett antal interaktiva musikverk av Marcus Fjellström. Dessutom är intentionen att försöka fånga komponerandets kreativa process i skriven text samt att beskriva och reflektera över hur den interaktiva musiken används av lyssnaren.

Den andra delstudien som genomförs av Johnny Wingstedt ska utforska interaktiva kompositionsprinciper med utgångspunkt i filmmusiken och dess komponenter och struktur. Delstudien bygger på antagandet att stora delar av filmmusikens grundläggande berättarprinciper kan överföras till interaktiva situationer och användas som utgångspunkt för utveckling av konstnärliga metoder och tekniska redskap för interaktivt bruk. Syftet är att undersöka förhållandet mellan linjärt och icke-linjärt musikaliskt berättande samt musikens villkor och möjligheter som berättarverktyg i en interaktiv icke-linjär miljö.

Inledningsvis genomförs en klassificering av musikaliska berättarfunktioner i film. Som hjälpmedel kommer ett interaktivt musikaliskt analysverktyg att utarbetas. Testgrupper får ta del av filmscener med befintlig musik. Analysverktyget ger deltagarna möjlighet att manipulera valda musikaliska parametrar i den musik som spelas, så att musiken kan anpassas för att på bästa sätt ge uttryck för scenens situation och karaktär.

Projektet kommer som helhet att bidra till utvecklingen av området interaktiv musik. Den vetenskapliga belysningen förväntas få betydelse för förståelsen av området, samt lägga en grund för fortsatta studier inom estetiskt inriktad forskning. Projektet kommer dessutom att leda till tekniska hjälpmedel och verktyg som kan användas vid komponerande och framförande av interaktiv musik – exempelvis för en interaktiv datorapplikation eller till ett interaktivt framträdande.

Den andra delstudiens ”musikmotor” bör kunna bli ett attraktivt verktyg för dataspelsbranschen, som i allt högre grad börjar känna behov av att använda musik som på ett konstnärligt sätt kan fungera i ett interaktivt skeende.
Projektet kan i sådana sammanhang hjälpa till att höja musikens status till en nivå som närmar sig grafiken i dagens interaktiva medier.

Lena Edenbrink

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera