Skip to main content

Gott arbetsklimat i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 09:24 CET

Medarbetarna i Lunds kommun känner motivation för att lära och utvecklas och har bra relationer och samarbete med sina arbetskamrater. Det visar en nyligen genomförd medarbetarenkät om arbetsklimatet inom Lunds kommun. Lunds kommun fick ett bra snittresultat i undersökningen.

Lunds kommun genomförde under oktober-november 2010 en medarbetarenkät för att få en aktuell bild av arbetsklimatet på kommunens arbetsplatser och för att med enkätresultatet som underlag ta nästa steg i utvecklingsarbetet i linje med medarbetar- och ledarutvecklingsprogrammet Utvecklingsresan. Medarbetarenkäten och Lunds kommuns nya Medarbetarpolicy är båda en fortsättning på arbetet med Vision 2025 och Utvecklingsresan.

Medarbetarenkäten är gemensam för hela Lunds kommun utom för tekniska förvaltningen och renhållningsverket vilka nyligen har genomfört medarbetarenkäter. 5849 medarbetare svarade på enkäten. Detta motsvarar 79,7 % svarsfrekvens, vilket i sammanhanget får anses vara en hög svarsfrekvens.

Medarbetarna fick i enkäten ta ställning till 36 påståenden om verksamheten, arbetsplatsen, arbetsledaren och det egna medarbetarskapet och värdera dessa från 1 till 6. 1 motsvarade ”stämmer inte alls” och 6 motsvarade ”stämmer mycket väl”. Snittvärdet för kommunen på de 36 frågorna ligger mellan 3,9 och 5,3, vilket är att betrakta som mycket bra resultat.

Högst snittpoäng fick påståendet ”jag är motiverad att lära och utvecklas” följt av ”jag har bra relationer och samarbete med mina arbetskamrater”. Därefter kom påståendena ”jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet” och ”jag uppmuntrar och stödjer andra och mig själv att klara av nya uppdrag och arbetsuppgifter”. Även påståenden som ”min arbetsledare/chef visar att hon/han litar på mig” och ”vi har roligt tillsammans på arbetet” fick höga poäng.

För de 356 arbetsledare som har svarat på enkäten ligger snittpoängen för påståendena mellan 5,4 och 4,3. Generellt ligger arbetsledarnas snittpoäng några tiondels poäng högre än medarbetarnas medan mönstret för vilka frågor som fått högst respektive lägst poäng är snarlikt.

- Det är viktigt att våra medarbetare trivs, mår bra och utvecklas på jobbet. Det är grundläggande för verksamheten. Därför är det glädjande att se att våra medarbetare upplever att vi i Lunds kommun har ett gott arbetsklimat och att motivationen för att lära och utvecklas är hög, säger personaldirektör Kenneth Wictor. Det är också roligt att konstatera att våra arbetsledare trivs och upplever att relationer och samarbeten med arbetskamrater fungerar bra.

Områden att arbeta vidare med utifrån resultaten i medarbetarenkäten ser olika ut på olika arbetsplatser och det är också där analysen och det fortsatta utvecklingsarbetet ska ske. Sett till enkätresultaten för hela kommunen finns det bland annat en förbättringspotential i att lyfta fram och sprida goda idéer och erfarenheter, i att utveckla relationerna mellan avdelningarna samt i ökade möjligheter till individuell utveckling.

- Varje avdelning eller enhet inom kommunen kommer nu att analysera och arbeta vidare med sina enkätresultat och skapa utvecklingsplaner som en del i utvecklingsarbetet på respektive arbetsplats, förklarar Charlotte Hartelius Klaar, personal- och verksamhetsutvecklingschef med ansvar för enkäten.

För mer information om medarbetarenkäten, kontakta:

Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, tfn: 046 – 35 59 20

Kenneth Wictor, personaldirektör, tfn: 046 – 35 53 25

Charlotte Hartelius Klaar, personal- och verksamhetsutvecklingschef, tfn: 046 – 35 53 32