Skip to main content

Luftföroreningarna i Lund minskar

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 10:33 CEST

Hur mår luften i Lund? Bra, enligt de senaste mätningarna som Miljöförvaltningen i Lund utfört. Dagens halter är betydligt lägre än de var när mätningarna påbörjades för 28 år sedan.

Halterna av luftföroreningar i Lund kontrolleras kontinuerligt av miljöförvaltningen, som har två mätstationer i Lunds stad: en i taknivå och en i gatunivå. Mätningarna i taknivå startade 1990 och visar att luften i Lund har blivit bättre med tiden.

- Vi kan konstatera att vi inte överskrider miljökvalitetsnormen och att minskning sker trots att trafiken ökat. Det visar att omställningen inom energiområdet till ett mer hållbart samhälle är på väg åt rätt håll, i alla fall när det gäller luftföroreningar, säger Björn Berséus, miljödirektör i Lunds kommun.

Svaveldioxidhalterna var 10 gånger högre 1990 än vad de är i dag och kvävedioxidhalterna var tre gånger högre. Takmätningarna för 2017 visar att halterna av svaveldioxid, kvävedioxid samt marknära ozon ligger under gränsvärdena (miljökvalitetsnormen).

- Det är mer än glädjande för lundabornas hälsa och miljö att luften i Lund även i år fortsätter att hålla hög kvalitet. Samtidigt har miljönämnden i flera planprocesser med ombyggnad i centrum och utbyggnad av järnvägen påtalat risken för att luftkvaliteten kan försämras., säger Petter Forkstam, (MP), ordförande för miljönämnden i Lunds kommun.

Nere i gatan är halterna ofta högre än i gatunivå men halterna ligger ändå under gränsvärdena stora delar av 2017. Under våren och hösten uppträder ibland enstaka episoder med högre halter och ett överskridande av gränsvärdena för partiklar PM10 (dygnsmedelvärde) har skett. Detta gränsvärde får max överskridas 35 gånger per år. Det finns också enstaka episoder med höga halter av kvävedioxider som överskrider gränsvärdet vid 11 tillfällen (timmedelvärdet). Gränsvärdet får max överskridas 175 gånger per år. De marknära ozonhalterna ligger under gränsvärdet.

Kontakt och mer information:

Björn Berséus, miljödirektör Lunds kommun, e-post: bjorn.berseus@lund.se, telefon: 046-359 52 60

Catharina I-dotter Dahlström, miljöingenjör Lunds kommun, e-post: catharina.i-dotterdahlstrom@lund.se, telefon: 046-359 52 74