Skip to main content

Lundaskolor deltar i forskningsprojekt om Matematiklyftet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 07:00 CET

Mälardalens högskola har genom Vetenskapsrådet fått forskningsanslag för perioden 2015 – 2020, med syfte att undersöka hur Matematiklyftet utgör ett didaktiskt* stöd för svenska matematiklärare. Forskningsprojektet heter Theorizing teacher use of curriculum material within mathematical classroom practice och leds av professor Andreas Ryve.

Lärarna uppskattar det kollegiala lärandet i Matematiklyftet

Kollegialt lärande är basen i Matematiklyftet - genom strukturerat samarbete diskuterar lärare undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter och granskar kritiskt inte bara andras arbete, utan även sitt eget arbete.

”Lärarna uppskattar det kollegiala samarbetet och tycker att de genom den här arbetsmetoden utvecklas som pedagoger”. Berättar Josephine Reijs, forskningsassistent för årskurs 1-3 och 4-6 i Lund.

Forskningsprojektet

Forskningsprojektet, som bedrivs på utvalda skolor i Lund och Västerås, analyserar stödmaterialet, hur lärare tar till sig och tolkar stödet och hur det uttrycks i klassrummet.

Forskningsledare Rickard Wester och forskningsassistenet Josephine Reijs gör datainsamling i utvalda handledningsgrupper vid nio grundskolor i Lund.

Data samlas in genom filmning av kollegial handledning när lärare som arbetar utifrån Matematiklyftets arbetsmetod samplanerar en matematikaktivitet. Klassrummen där aktiviteten genomförs och kollegialt efterarbete i handledningsgrupperna dokumenteras också.

 

Kontaktpersoner

Rickard Wester, lektor och forskningsledare, årskurs 6-9,riwe42@utb.lund.se
Josephine Reijs, forskningsassistent, årskurs 1-3 och 4-6.josephine.reijs@lund.se

 

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla undervisningens kvalitet. Kollegialt lärande är basen, genom strukturerat samarbete diskuterar lärare undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter samt kritiskt granskar inte bara andras arbete utan även sitt eget. Mer information: Matematiklyftet/Skolverket.

*Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll,och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet. Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa,didaskein. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument