Skip to main content

Pressinbjudan: Presentation av framgångsrikt vattenvårdsprojekt med exkursion

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:00 CEST

Resultat från Höje å-projektet - Sveriges första, storskaliga vattenvårdsprojekt - presenteras vid ett pressmöte i samband med Höje å vattenråds årsstämma den 31 maj kl 13.00 i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund.

Efter presentationen finns det möjlighet att följa med på en exkursion till några av de våtmarker som anlagts i projektet. Exkursionen pågår kl.14.00-15.30.

Anmälan till pressmöte och exkursion:
Jonas Johansson
Samordnare för Höje å vattenråd
E-post: jonas.johansson@lund.se
Telefon: 046-35 68 50

Vid presentationen medverkar styrelsen för vattenrådet, politiker från Lund, Lomma och Staffanstorp samt markägare.

Höjeåprojektet har utvärderats av John Strand, våtmarksexpert på Hushållningssällskapet i Halland. I utvärderingen skriver han bl a att: ”Betydelsen av Höjeåprojektet ska inte bara ses i ljuset av faktiska uppnådda resultat utan även som betydelsefullt pionjärprojekt med stora positiva efterverkningar för natur- och miljövårdssverige”

Bakgrund

Höjeåprojektet är Sveriges första större långsiktiga våtmarksprojekt där man samarbetat över kommungränser utifrån vattnets naturliga avgränsning i landskapet. Syftet med projektet, som i etapper pågått mellan 1991 och 2014, har varit att minska övergödning av sjöar och vattendrag och i Öresund. Projektet har också arbetat för att öka den biologiska mångfalden och möjligheterna till rekreation och friluftsliv i jordbrukslandskapet. Lomma, Lund och Staffantorps kommuner har tillsammans med bl a Länsstyrelsen (EU-medel) finansierat projektet som de senaste åren drivits av Höje å vattenråd.

Inom Höjeåprojektet har det anlagts ca 110 ha dammar och våtmarker och åtskilliga kilometer skyddszoner längs vattendragen. Vattendrag har restaurerats genom s k återmeandring där man förlänger vattnets lopp genom landskapet med en mer naturligt slingrande fåra. Livsmiljöer för bl a öring har förbättrats genom att sten och grus lagts ut i och branta dikeskanter fasats av. De anlagda våtmarkerna bedöms minska transporten av kväve och fosfor till Öresund med ca 62 ton kväve och 2,5 ton fosfor varje år.

Det är väldigt värdefullt för projektet och de finansierande kommunerna att få ett kvitto på att det vi gjort gett resultat och att vi ses som en förebild för andra vattenvårdsprojekt i landet”, säger Björn Abelson, ordförande i Höje å vattenråd.


Kontakt:
Jonas Johansson
Samordnare för Höje å vattenråd
E-post: jonas.johansson@lund.se
Telefon
: 046-35 68 50

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.