Skip to main content

Vad gör lundaborna på fritiden?

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:49 CEST

Lundabornas fritidsintressen är många och väcker stort engagemang. För att kunna planera och möta lundabornas behov av fritidsaktiviteter genomförs en kultur- och fritidsvaneundersökning var 6:e år i Lunds kommun.

Hösten 2012 valdes flickor och pojkar, män och kvinnor i åldrarna 10-74 år ut slumpmässigt för att svara på en enkät om sina fritidsintressen och fritid. Totalt svarade 2668 personer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 51% i åldrarna 10-19 och 58% i åldrarna 20-74. Syftet med undersökningen är att få en bild av vad lundaborna gör på sin fritid, vad de är intresserade av att göra och hur stor andel som använder sig av kultur- och fritidsservicen

Undersökningen visar bland att spontanidrotten växer sig allt starkare i Lund, och att pojkar i åldern 10-19 år besöker Kulturen och Stadsteatern i högre utträckning än vad de gjorde år 2006 då den senaste undersökningen gjordes. Det är även tydligt att informationssökning på internet och datorspel är något som allt fler ägnar sig åt. Om du vill läsa mer om undersökningen finns mer information i länken nedan.

En kultur- och fritidsvaneundersökning ger politiker och tjänstemän ett viktigt underlag för framtida planering. Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever är inskrivna

Kontaktperson:

Bitte Langéen 046-358372

bitte.langeen@lund.se