Skip to main content

Mäklarinsikt:Oförändrade priser på småhus och bostadsrätter

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 09:00 CET

Det är en mer dämpad bedömning av bostadsmarknaden perioden december-februari jämfört med förra Mäklarinsikt i september. Det gäller såväl pris, som antal affärer och objekt till salu på riksnivå. Bakgrunden till bedömningen är bland annat att december och januari är månader då aktiviteten på bostadsmarknaden generellt sett går ner. Därtill görs bedömningen från ett utgångsläge som på många delmarknader har präglats av stort köpintresse och ett litet utbud. I Mäklarinsikt konstateras också att bristen på bostäder till 40-talister skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter blir oförändrad i stora delar av landet under perioden december 2009 – februari 2010. Jämfört med Mäklarinsikt i september har bedömningen oförändrade priser på riksnivå blivit starkare. Samtidigt är det färre som bedömer att priset på småhus och bostadsrätt kommer att öka och något fler bedömer att priset kommer minska jämfört med förra undersökningen.

Det visar Mäklarinsikt 4 för perioden december 2009 - februari 2010. Mäklarinsikt bygger på 2 152 fastighetsmäklares bedömning av sin lokala marknad utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

Resultatet är nedbrytbart för samtliga 21 län. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

Räntan är fortsatt den faktor som på  riksnivå bedöms påverka bostadsmarknaden mest just nu, följt av media och arbetsmarknaden. Ett litet utbud av bostäder bedöms påverka bostadsmarknaden allt mer, och det är en markant ökning jämfört med förra undersökningen. Bedömningen går igen även på länsnivå.

- På riksnivå är räntan fortfarande den faktor som har störst påverkan på bostadsmarknaden, men påverkan har mattats av något sedan förra mätningen. Ränta och arbetsmarknad är permanenta påverkansfaktorer men bostadsmarknaden påverkas precis som nu av mer föränderliga faktorer som ett lite utbud.  Idag råder stor obalans mellan utbud och efterfrågan på många delmarknader, och det lilla utbudet bedöms påverka bostadsmarknaden. Bedömningen ska ses mot bakgrund av att det fanns ovanligt många bostäder till salu vid 2009 års inledning som successivt sålts, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Stor brist på  bostäder till 40-talister 
I denna utgåva av Mäklarinsikt ställdes frågan; Hur ser inlåsningseffekterna ut på din bostadsmarknad?  Generellt är inlåsningen för närvarande knuten till allmän brist på objekt enligt fastighetsmäklarnas bedömning. Det mest signifikanta är att det saknas bra alternativa bostäder för villaägare som vill flytta.

- Det är även många som uppger att villaägarna inte bara bor kvar i brist på annat, bra alternativ, utan även beroende på att det nuvarande boendet är billigt. Fastighetsmäklare i många län ser även ett problem i att det är svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

För mer information kontakta:

Claudia Wörmann, analysansvarig, tel. 070-990 68 14, eller Jeanette Gustafsdotter, vd,

tel. 0706-24 45 56, eller en fastighetsmäklare på orten.

_______________________________________________________________________________________

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. 4 000 av Mäklarsamfundets medlemmar har möjlighet att delta, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

För mer information, rapporter och övriga pressmeddelanden www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, januari 2010. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera