Skip to main content

Terminsstart, attraktivitet och bostadsbrist

Nyhet   •   Sep 16, 2014 18:00 CEST

“It’s all about people, opportunity and transport. If you get transport, things will happen!”.

Orden fälldes på Mälardalsrådets benchmarkingresa i vintras och tillhör Sir Robin Wales, borgmästare i Newham som ligger i östra Storlondon.

Inte sällan är det just människor och deras förmågor – humankapitalet – som brukar framhållas i diskussionen och den globala ekonomins drivkrafter och i förlängningen den tilltagande urbaniseringen. Och för att få människor krävs kommunikationer. Räcker det?

I Newham har tiden före och efter de olympiska spelen i London präglats av ett intensivt bostadsbyggande, vilket möjliggjordes av förbättrade kommunikationer. För Sir Robin Wales är bostadsbyggandet inte problemet. I Newham handlar det om att få kommunikationerna på plats. Bostäderna följer. I London kan man vara ganska säker på det. Men överfört till Sverige kan man undra om vi verkligen har de mekanismer som säkrar att de möjligheter som ny trafikinfrastruktur ger också tas tillvara så att nya bostäder byggs?

Så här vid terminsstarten blir det extra frapperande genom den ständigt aktuella studentbostadsbristen. Det gäller även för våra universitet och högskolors förmåga att locka till sig internationella studenter. Och om den rekryteringen blir lidande på grund av bostadsbrist riskerar det direkt att hämma vår regions internationella attraktivitet.

Bostadsbyggande är naturligtvis ett område med många bottnar och sedan en tid går debattens vågor höga kring olika förslag, till exempel från de privata initiativen Bokriskommittén och Nybyggarkommissionen. Och regeringen har tillsatt inte mindre än ett 60-tal olika utredningar för att vända och vrida på frågan.

Men en central aspekt är just denna om sambanden mellan kommunikationer och bostadsbyggande. Den är nämligen nyckeln till så mycket av det som gör en stad eller en region attraktiv.

Insikten om detta saknas naturligtvis inte. Överenskommelsen om utbyggnad av tunnelbanan mellan stat, landsting och kommuner i Stockholms län är ett exempel på detta och en signal om att staten förväntar sig att ny infrastruktur också ska leda till ökad bostadsproduktion.

I det storregionala arbetet inom Mälardalsrådet med infrastrukturfrågorna – det vi kallar En bättre sits – är detta viktigt att fånga upp. För att vår region framgångsrikt ska kunna ta del av statliga investeringar i ny trafikinfrastruktur, så måste vi tydligare kunna visa på kopplingen till bostadsbyggande.

Likaså har länen i Stockholm-Mälarregionen och Östergötland tagit ett väldigt stor kliv framåt genom det som ibland går under namnet Trafikplan 2017 och som nu genomförs av det gemensamt ägda bolaget Mälardalstrafik AB. Inom tre år kommer ett mer sammanhållet trafiksystem över länsgränserna bli verklighet och en kraftigt utbyggd storregional tågtrafik med fler avgångar och ökad turtäthet. Kanske är det så att redan den utökningen av tågtrafiken borde rendera i ett ökat bostadsbyggande? Vilken beredskap och kreativitet finns i kommuner med stationsnära lägen att omsätta de möjligheter Trafikplan 2017 ger i ökad bostadsproduktion? Finns viljan och förmågan att växa – på allvar?  Finns här en diskussion som borde föras på storregional nivå?

I den globala ekonomin blir regionala samarbeten mellan stora städer och deras omland nödvändiga för att uppnå skalfördelar och dynamik. I Stockholm-Mälarregionen finns en kraftigt växande huvudstad och flera starka tillväxtorter inom pendlingsavstånd till regionkärnan och med egna förutsättningar att utnyttja varandras särdrag. Men den stora utmaning vi har att möta läggs i dagen extra tydligt så här vid en terminsstart. Det handlar om bostadsbyggandet, bostadsbyggandet och bostadsbyggandet. Utan bostäder attraherar man inga människor och i den globala ekonomin förvandlas den som inte förmår att locka till sig människor till förlorare. It’s all about people.

Anders Lönn
Generalsekreterare


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy