Media-no-image

Nu svänger Uppsalapendeln

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:36 CEST

Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsalapendeln och stockholmarna kommer hit.

Nu har Uppsalapendeln svängt: stockholmarna åker till Uppsala för att arbeta. En ny rapport framtagen av Mälardalsrådet visar att Stockholmare i allt större utsträckning pendlar till Uppsala. Det finns ett starkt arbetsmarknadssamspel mellan Stockholm och Uppsala. Våra behov är sammanlänkade, länen är beroende av varandra och vi sitter nästan ihop.

 En av de största procentuella ökningarna i arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen har skett från norra delarna av Stockholms län till Uppsala med hela 23 % varav majoriteten pendlare är kvinnor.

Totalt ökade pendlingen från olika delar av Stockholm med nästan 20 % mellan 2008 till 2012.  Det vill säga cirka 4500 stockholmare som dagligen pendlar till Uppsala enligt rapporten ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2012” som tagits fram med hjälp av ny statistik från SCB.

– Mälardalsrådet har i många år arbetat för att förbättra tillgängligheten från Stockholm till Uppsala. Det är nödvändigt att underlätta pendlingen till kärnstäder för att kunna stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, säger Anders Lönn generalsekreterare Mälardalsrådet.

– Det är dags att inse att pendlingstrenden svängt, idag reser vi tvärs över hela Mälardalen. Nu sätter sig stockholmarna på tåget och pendlar hit. Men för att kunna bibehålla vår regionala attraktivitet måste vi också fortsätta investera i kollektivtrafiken, det är avgörande; säger Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Över hela Stockholm-Mälarregionen kan vi se att kvinnor i en betydande utsträckning börjat pendla mer och längre sträckor. Män fortsätter dock överlag pendla i större utsträckning och längre än kvinnor visar rapporten ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen” som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet.

Den mest markanta ökningen i Stockholm-Mälarregionen har skett in till Uppsala från Stockholm, men även pendlingen in till Stockholm från kärnstäder som Västerås och Eskilstuna har ökat kraftigt.

Fakta – Mälardalsrådet:

·  Mälardalsrådet är en ideell intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen.

·  Medlemmarna är 56 kommuner och 5 landsting i Stockholms-, Uppsala-, Västmanlands-, Södermanlands- och Örebro län.

·  På det regionala planet samarbetar Mälardalsrådets politiker och tjänstemän kring frågor som rör infrastruktur, samhällsplanering, näringsliv och FoU, samt kultur- och miljöfrågor.

·  I ett globalt perspektiv jobbar Mälardalsrådet för att stärka Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft. 

·  Läs mer på: www.malardalsradet.se


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsala pendeln och stockholmarna kommer hit.

Läs vidare »
Huglv1muuign63r9rf6n

Ostlänken bra – men mer krävs för östra Mellansverige

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 15:48 CEST

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) presenterade idag regeringens investeringar i infrastruktur och transport för 2014-2025. Mälardalsrådet ser särskilt positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra Mellansverige, men för att kunna fortsätta växa behövs mer resurser.

Juz4oyhm06gkdgrqhfrhkw

Väg och järnväg i fokus på Stora transportdagen 2014

Blogginlägg   •   2014-04-04 16:49 CEST

Det var intressant att höra moderaternas och socialdemokraternas olika förslag på infrastruktursatsningar inom väg- och järnväg. Regering och riksdag behöver idag och i framtiden ta höjd för hur östra Mellansverige ska klara det kraftigt ökande behovet av såväl kollektiva persontransporter som ett ökat godsflöde kommande decennier.

Media-no-image

Stockholms och östra Mellansveriges betydelse får inte förbises

Nyheter   •   2014-03-31 07:05 CEST

Stockholms och östra Mellansveriges betydelse får inte förbises

Det förslag till nationell plan för tranportinfrastrukturen som lagts fram av Trafikverket räcker inte till om vi ska klara befolkningstillväxten och klimatmålen i östra Mellansverige. Regering och riksdag behöver ta höjd för hur östra Mellansverige ska klara det kraftigt ökande behovet av såväl kollektiva persontransporter som ett ökat godsflöde de närmaste decennierna. Det skriver företrädare för länen i östra Mellansverige.

Under våren väntas regeringen besluta om nationell transportplan för perioden 2014-2025. Det kommande beslutet har föregåtts av ett förslag från Trafikverket. Kapacitetsbristerna för regionala järnvägsresor och godstransporter kommer att vara större 2025 än i dag om regeringen fastställer planförslaget.

Fram till 2050 väntas östra Mellansverige växa med över en miljon människor. Tillsammans står länen i östra Mellansverige för 66 procent av Sveriges totala befolkningsökning. Ett av tre nystartade företag etableras i Stockholmsregionen och regionen sysselsätter en fjärdedel av landets arbetande befolkning. Stockholm har kommit att bli en allt viktigare arbetsmarknad för städer som Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås, Örebro – och för deras angränsande kommuner.

Trots den avgörande ekonomiska betydelsen av Stockholm och angränsade län, så gjordes under perioden 1998–2009 bara cirka 20 procent av de totala investeringarna i järnvägsnätet i östra Mellansverige. Under samma period stod regionen för nära 60 procent av befolkningsökningen och drygt 40 procent av sysselsättnings- och produktionstillväxten i riket.

Klimatmålen och befolkningstillväxten tillsammans gör att nya och mer kraftfulla investeringar måste komma till stånd i tranportinfrastrukturen i östra Mellansverige. Regering och riksdag behöver lägga stor vikt vid de gemensamma prioriteringar som tagits fram av representanter för en så stor del av landets samlade tillväxt.

Bland annat följande behöver göras:

Staten tillgodoser behovet av arbetspendling i vår region. Den långsamma utbyggnaden av kapaciteten på Mälarbanan och Ostkustbanan är hinder för östra Mellansveriges utveckling.

Näringslivets behov av transporter och effektiva godsstråk blir tillgodosedda. Kapacitetsutredningen från 2012 visar att behoven på järnväg är större än de åtgärder som föreslagits av Trafikverket. Exempel där kapacitets­bristerna kommer att vara större 2025 än 2014 är godsstråket genom Bergslagen norr om Mälaren och Västra stambanan.

Staten lever upp till hela ”Avtalet om medfinansiering av Citybanan”. I statens åtagande ingår – förutom att bygga Citybanan – genomförande av en rad åtgärder, vilka är en förutsättning för att utveckla den regionala tågtrafiken.

Staten bidrar till att stärka Arlandas utveckling. I dag tappar Arlanda i förhållande till konkurrenterna. Tillgängligheten till och kapaciteten på Arlanda är centralt för hela regionen, men också ett nationellt intresse.

Kollektivtrafikmyndigheterna i länen i Stockholm-Mälarregionen och Östergötland har ingått en överenskommelse om att utöka den regionala tågtrafiken. Förutsättningen är att staten ger tillträde till den spårkapacitet som krävs och som finns tillgänglig i samband med att Citybanan står klar år 2017.

Sedan flera år tillbaka samverkar länen i östra Mellansverige om infrastruktur- och transportfrågor. Vi har höga ambitioner för bättre resandemöjligheter och regionförstoring i östra Mellansverige. Men då behöver kapaciteten på järnvägen ökas avsevärt.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande Mälardalsrådet

Cecilia Forss (M), ordförande Regionförbundet Uppsala län

Göran Gunnarsson (C), landstingsråd, Landstinget i Östergötland

Chris Heister, landshövding, Länsstyrelsen Stockholms län

Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland

Jonas Karlsson (S), landstingsråd, Örebro läns landsting

Åsa Kullgren (S), landstingsråd och ordförande Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Irén Lejegren (S), ordförande Regionförbundet Örebro

Tommy Levinsson (S), landstingsråd, Landstinget Västmanland

Jan Owe-Larsson (M), ordförande Regionförbundet Östsam

Ingemar Skogö, landshövding, Länsstyrelsen Västmanlands län

Åke Svensson (S), regionråd, Region Gotland

Johan Örjes (C), landstingsråd, Uppsala läns landsting

I april fattar regeringen beslut om den Nationella transportplanen 2014-2025. Stockholm och östra Mellansverige växer i högt tempo och vi står för en stor del av befolkningsökningen och sysselsättnings- och produktionstillväxten i riket, vår betydelse bör inte förbises och staten behöver investera. Undertecknas av ledande politiker och landshövdingar från Stockholm och östra Mellansverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Positiva beslut för ökad storregional tågtrafik

Nyheter   •   2014-03-25 14:02 CET

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare i planerna på att utveckla en större och mer sammanhållen storregional tågtrafik. Planerna går under arbetsnamnet Trafikplan 2017. Den storregionala tågtrafiken planeras tillsammans med Östergötland, Sörmland, Stockholm, Västerås och Örebro län. Tanken är att länens kollektivtrafiknämnder ska handla upp regional tågtrafik i hela östra Mellansverige från 2017, vilket skulle medföra en stor utökning av tågtrafiken i östra Mellansverige. Det slutgiltiga beslutet om tågsamarbetet kommer under våren och sommaren att fattas av landstingens fullmäktige i respektive län.

-  Det är mycket positivt att de första besluten om att godkänna överenskommelsen nu börjar fattas. Det är första steget mot en utökad och förbättrad trafik efter Citybanans öppnande 2017. Redan fram till 2020 räknar länens kollektivtrafikmyndigheter och deras gemensamma tågtrafikbolag MÄLAB med att det regionala tågresandet ska kunna öka med mellan 40 till 50 procent som en följd av den nya trafiken. Med tanke på den växande befolkningen i östra Mellansverige och vikten av mer klimatsmarta resor är detta väldigt angeläget, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn i en kommentar.

Fakta om Trafikplan 2017:

•  Samverkansavtalet om Trafikplan 2017 måste godkännas av landstingsfullmäktige, i Sörmland även kommunfullmäktige. Därefter får MÄLAB formellt uppdrag att genomföra trafiken

•  Trafikplan 2017 är tänkt att se till att det blir timmestrafik på alla banor, med förstärkning i rusningstid

•  En Mälardalstaxa ska införas med periodkort som gäller både på regionaltåg och i parallell och anslutande trafik -  krav på tillägg upphör

•  Anskaffning av ca 40 tågfordon för Etapp 1. Beslut tas parallellt med Samverkansavtalet under maj – juni och fordonen börjar levereras under 2017

•  Lösningar ska tar fram för kringtjänster som depåer, biljettsystem och kundtjänst

•  Ambitionen är att söka teckna ett ramavtal med Trafikverket som säkerställer långsiktig spårkapacitet för den nya trafiken


Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare i planerna på att utveckla en större och mer sammanhållen storregional tågtrafik. Planerna går under arbetsnamnet Trafikplan 2017. - Med tanke på den växande befolkningen i östra Mellansverige och vikten av mer klimatsmarta resor är detta väldigt angeläget, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn.

Läs vidare »
Lmxfly7slf7bo45vde5b

KREATIVA MÖTESPLATSER - Hållbar utveckling och framtidens samverkan i Stockholm-Mälarregionen

Nyheter   •   2014-03-19 11:26 CET

Vari ligger utmaningarna för offentliga verksamheter att utveckla en dynamisk Stockholm-Mälarregion där kulturella och kreativa sektorn är en viktig komponent för att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Välkomna på heldagsseminarium 27 mars!

Media-no-image

Heldagskonferens om Infrastruktur och kollektivtrafik

Nyheter   •   2014-03-12 15:29 CET

Välkommen till vår konferens om infrastruktur och kollektivtrafik Är du intresserad av att diskutera Stockholm-Mälarregionens framtida infrastruktur och kollektivtrafik? Välkommen på heldagskonferens den 20 mars. Anmälan senast 14 mars.

Välkommen till en heldag om aktuella infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor i regionen.
Det pågående temaarbetet inom En bättre sits redovisas, och det blir en genomgång av planerna för ett nytt regionaltågssystem när Citybanan öppnar. Konferensen hålls på Norra Latin i Stockholm.

Tid: Torsdag 20 mars kl. 09.30-15.30.

Plats: Norra Latin, Stockholm. Lokal: Pelarsalen.

Anmäl dig här senast den 14 mars!

Program
09.00 Kaffe serveras

09.30 VÄLKOMMEN
Christer G Wennerholm (M), ordförande Mälardalsrådet och EBS Lilla Gruppen

ETT STORREGIONALT TÅGSYSTEM
Överenskommelse om Trafikplan 2017 – vad är nästa steg?
Mårten Levin, Mälab
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting

Citybaneavtalet: genomförandet av medfinanseringsavtalet är grunden i utvecklingen av regionens transportsystem. Hur ser det ut i de olika delprojekten?
Trafikverket redovisar läget.

EBS TEMAARBETE – MOT EN REGIONAL SYSTEMANALYS 2016
Nuläge, utmaningar och inriktning vidare
Carina Jönhill Nord, Regionförbundet Sörmland
Några nedslag: vi tittar närmare på flygets och sjöfartens förutsättningar
Fredrik Jaresved, Swedavia
Carola Alzén, Mälarhamnar/Ostkusthamnar

BENSTRÄCKARE

SAMTAL MED POLITIKER FRÅN REGIONEN
Vad har vi åstadkommit hittills i EBS-arbetet? Utmaningar och förväntningar framåt?
Reflektioner från temagruppspresidierna med Jan Owe-Larsson (M), Regionförbundet Östsam, Jonas Karlsson (S), Landstinget Örebro, Johan Örjes (C), Landstinget Uppsala län, Viking Jonsson (S), Regionförbundet Sörmland, Tommy Levinsson (S), Landstinget Västmanland, Cecilia Forss (M), Regionförbundet Uppsala län, samt andra politiker som deltagit i arbetet Erica Ullberg (S), Stockholms läns landsting, Eva Andersson (S), Norrköpings kommun m fl.

LUNCH

HUR SER RESANDET UT I REGIONEN?
Resandeundersökning på 50 stationer – några exempel
Oskar Jonsson, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Nya pendlingsbilder – ta del av materialet!
Fredrik Eliasson, Landstinget Örebro län

VEM PLANERAR VI FÖR? HUR SER UNGA PÅ FRAMTIDEN, LIVET OCH RESANDET?
Sofia Rasmussen, Kairos Future

SUMMERING OCH AVSLUTNING
Tommy Levinsson (S)

15.00 Kaffe & mingel

Moderator: Elisif Elvinsdotter

Nyfiken på temaarbetet, presentationer m.m.? Kika in på www.enbattresits.se

Välkommen till vår konferens om infrastruktur och kollektivtrafik Är du intresserad av att diskutera Stockholm-Mälarregionens framtida infrastruktur och kollektivtrafik? Välkommen på heldagskonferens den 20 mars. Anmälan senast 14 mars.

Läs vidare »
Yc2zktqzcxt1cof9nte6

Mälartinget 2014 : Hållbar Mobilitet

Nyheter   •   2014-03-11 16:42 CET

- Vilken är regionens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem? Den 22-23 maj samlas runt 300 politiker, tjänstemän och företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället i Örebro och får inspiration och insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas till en mer hållbar storstadsregion.

Media-no-image

Stockholm-Mälarregionen ledande inom innovation

Nyheter   •   2014-03-06 18:31 CET

Stockholm-Mälarregionen rankas som innovationsledare i EU-kommissionens regionala resultattavla för innovation 2014. I topp ligger även andra svenska regioner så som Skåne och Västra Götaland.

-  Att Stockholm Mälarregionen ligger i toppen av EU:s innovationslista och drar ifrån andra regioner i Europas visar på vår starka position och konkurrenskraft. Vi har en internationell spets inom life science sektorn, informations- och kommunikationsteknik samt inom kulturella och kreativa näringar. För att fortsätta ligga i framkant behöver regionens kluster och branscher utvecklas ytterligare, samtidigt som nya tillväxtbranscher och företag ges möjlighet att växa. Mälardalsrådet bidrar gärna till den processen genom att vara en storregional arena där alla relevanta aktörer kan samverka, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn.

Mälardalsrådets arbete för att främja innovationsbaserad tillväxt i Stockholm-Mälarregionen sker på flera nivåer. Det handlar dels om att erbjuda en mötesplats där kunskap och idéer kan delas, utvecklas och spridas samt där goda exempel på innovationskraft i offentlig sektor ges, dels om att visa hur offentlig sektor kan samverka med akademi och näringsliv för att ge såväl ekonomiskt stöd och annan form av stöd till olika typer av innovativa verksamheter. Det handlar även om att belysa vikten och behovet av tillgång på kompetent arbetskraft i regionen. En viktig fråga är därför möjligheten för internationella studenter, forskare och entreprenörer att komma till och etablera sig i Stockholm-Mälarregionen.

Att rankas som innovationsledare innebär att man har ett resultat som är betydligt högre än genomsnittet i EU på alla områden - från systemen för forskning och högre utbildning, till företagsinnovation, immateriella tillgångar, innovation inom små och medelstora företag och ekonomiska effekter, kommenterar Näringsdepartementet på sin hemsida angående resultaten.


Stockholm-Mälarregionen rankas som innovationsledare i EU-kommissionens regionala resultattavla för innovation 2014. I topp ligger även andra svenska regioner så som Skåne och Västra Götaland.

Läs vidare »
1gjgmxxrdbkulkzdifud6a

Kraven på samordning ökar - Inget län kan hävda sig ensamt!

Nyheter   •   2014-03-03 10:08 CET

I en hårdnande internationell konkurrens kommer kraven på regional och storregional samordning att öka. Inget län kan hävda sig ensamt. Mälardalsregionen blir starkare och mer attraktiv genom samverkan. Helene Hellmark Knutsson (s), vice ordförande i Mälardalsrådet skriver om ett sårbart järnvägssystem, samt en Stockholm-Mälarregion som blir starkare och mer attraktiv genom samverkan.

Kommande evenemang 1 evenemang

22 Maj all day

Mälartinget 2014: Hållbar mobilitet

2014-05-22 - 2014-05-24
Conventum, Örebro

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare Mälardalsrådet
  • annodencrshz.lyymmonn@pcctogckpmsuzdrumalardalsradetkphm.sene
  • 0734-22 84 42
  • 08-508 290 43

Om Mälardalsrådet

Stärker Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Hantverkargatan 3H
  • 105 35 Stockholm