Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Nu blir det fler tågavgångar!

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 12:10 CET

Idag fick pendlare fler avgångar att välja mellan. Den 11 december utökades 6 linjer i Stockholm-Mälarregionen med tätare tågtrafik, resultatet av ett långsiktigt politiskt länssamarbete. 40% av landets befolkning bor i regionen, och en sammanhållen kollektivtrafik är därför ett viktigt åtagande.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar ger resultat. För resenärerna handlar det om ett förenklat biljettsystem, nya tåg och förbättrade resmöjligheter för såväl vanligt resande som för arbets- och studiependling. Det lägger i sin tur grund för högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar, inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, samt ordförande i En Bättre Sits och MÄLAB.

Den 11 december utökas tågavgångarna på 6 linjer: Nyköpingsbanan, Svealandsbanan, Sörmlandspilen, Sala - Västerås – Eskilstuna – Linköping, Mälarbanan samt Linköping – Stockholm-Gävle där utökning görs mellan Linköping-Stockholm. Syftet med satsningen är att förbättra möjligheterna till regional pendling och därmed bidra till tillväxt och jobbskapande.

– Fler tågavgångar visar på hur viktigt det är med samarbete över politiska gränser och länsgränser kring storregionala utmaningar. En sammanhållen kollektivtrafik är ett av våra viktigaste åtaganden i regionen. Men för att regionen ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt behöver vi även statliga infrastrukturinvesteringar som förbättrar vår kommunikation, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

Till 2050 väntas arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige. Därför samarbetar sju län: Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland inom samverkansforumet En Bättre Sits, koordinerat av Mälardalsrådet.

En Bättre Sits syfte är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen. De infrastrukturbehov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Mer information om En Bättre Sits finns på www.malardalsradet.se/enbattresits

Mer information om den utökade trafiken finns på MÄLAB:s hemsida, www.malab.se

Kontakt Kristoffer Tamsons, ordförande En Bättre Sits:

Claes Wersäll, pressekreterare (M) SLL, 070 737 41 90

Kontakt Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet: 0705 48 13 02

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Idag fick pendlare fler avgångar att välja mellan. Den 11 december utökades 6 linjer i Stockholm-Mälarregionen med tätare tågtrafik, resultatet av ett långsiktigt politiskt länssamarbete. 40% av landets befolkning bor i regionen, och en sammanhållen kollektivtrafik är därför ett viktigt åtagande.

Läs vidare »
Media no image
Ffesk37yqv8oxcyl0xjk Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Mälardalsrådet kommenterar forskningspropositionen

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:17 CET

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning presenterade igår regeringens forskningspolitiska proposition. Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet, kommenterar utifrån de storregionala prioriteringar som belysts under året.

-Vi har länge lyft behovet av samverkan för att tillsammans ta oss an regionala och globala samhällsutmaningar, genom gränsöverskridande samverkan har regionens aktörer bättre förutsättningar att skapa en hållbar och innovativ region, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Regeringens forskningspolitiska proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, lyfter särskilt behovet av samverkan, jämställdhet och nyttogörande av forskning. Samverkansuppdraget kommer även att knytas till och påverka resursfördelningen. Hur det ska utvärderas och följas upp återstår att se. I regeringspropositionen föreslås att en ny utredning med uppdrag att se närmare på resursfördelningen och styrningen av högskolorna och universitet som även tar hänsyn till samverkan.

För att möta de stora globala samhällsutmaningarna lyfts samverkan som en förutsättning. I regeringens nya forskningspolitiska proposition lyfts särskilt tre utmaningar fram: klimatet, digitalisering och hälsa. Där lyfts även två specifika nationella samhällsutmaningar, hållbar samhällsbyggnad och att höja kvaliteten i det svenska utbildningsystemet, särskilt på grund- och gymnasienivå.

-Genom samverkan mellan det offentliga, näringslivet och lärosätena kan vi hitta nya perspektiv och lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Mälardalsrådet ser därför positivt på att samverkan och nyttogörande av forskning tydligt lyfts i forskningspropositionen, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

För mer information om Mälardalsrådets arbete med gränsöverskridande samverkan och kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågor, kontakta Tiina Kikerpuu: tiina.kikerpuu@malardalsradet.se

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning presenterade igår regeringens forskningspolitiska proposition. Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet, kommenterar utifrån de storregionala prioriteringar som belysts under året.

Läs vidare »
Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Sju län skriver under gemensam infrastrukturplan i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:05 CET

I dag samlas representanter för sju län i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

– Jag är både glad och stolt att vi har kunnat höja blicken till det storregionala och nationella perspektivet. Det är viktigt att samarbeta över läns- och partigränser för att kunna sätta hela Sverige i en bättre sits, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län och vice ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

För mer information kontakta:

Paloma Blanco, kommunikationsansvarig Mälardalsrådet, paloma.blanco@malardalsradet.se, 0703947619.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits:

Claes Wersäll, pressekreterare (M) SLL, claes.wersall@moderat.se, 070-737 41 90

Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits: bertil.kinnunen@lul.se, 070-763 40 71

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

I dag samlas representanter för sju län i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Läs vidare »
Jp85yjx3fwkni9irodkx
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Örebro skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:00 CET

I dag samlas representanter för sju län, däribland Region Örebro län, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Uppsala skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:00 CET

I dag samlas representanter för sju län, däribland Uppsala, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden. Från Uppsala län undertecknas den storregionala systemanalysen av Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden och vice ordförande i En Bättre Sits, samt Johan Edstav (MP), regionförbundets ordförande.

- Jag känner mig både glad och stolt att vi har kunnat höja blicken till det storregionala och nationella perspektivet. Besluten som vi har tagit här skapar En Bättre Sits för Sverige, det är därför viktigt att samarbeta över läns- och partigränser kring detta, säger Bertil Kinnunen (S), Ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län och vice ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som länen bakom ”En Bättre Sits” vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

För mer information kontakta:

Paloma Blanco, kommunikationsansvarig Mälardalsrådet, paloma.blanco@malardalsradet.se, 070-394 76 19

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits:

Claes Wersäll, pressekreterare (M) SLL, claes.wersall@moderat.se, 070-737 41 90

Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits: bertil.kinnunen@lul.se, 070-763 40 71

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

I dag samlas representanter för sju län, däribland Uppsala, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Läs vidare »
Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Västmanland skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:00 CET

I dag samlas representanter för sju län, däribland Västmanland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden. Från Västmanland undertecknas den storregionala systemanalysen av Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande, samt Minoo Akhtarzand, landshövding.

– Människor ska inte behöva bry sig om länsgränser för att kunna jobba, studera eller bo var de vill. Genom En Bättre Sits-samarbetet och den gemensamma planen för infrastruktur och transporter visar vi att Västmanland tar ansvar för en sammanhållen kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen, säger Denise Norström (S) landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Västmanland

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som de sju länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

För mer information kontakta:

Paloma Blanco, kommunikationsansvarig Mälardalsrådet, paloma.blanco@malardalsradet.se, 0703947619.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits:

Claes Wersäll, pressekreterare (M) SLL, claes.wersall@moderat.se, 070-737 41 90

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande: denise.norstrom@ltv.se, 021-17 46 77

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

I dag samlas representanter för sju län, däribland Västmanland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Läs vidare »
Jp85yjx3fwkni9irodkx
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Östergötland skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:00 CET

I dag samlas representanter för sju län, däribland Östergötland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Gotland skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:00 CET

I dag samlas representanter för sju län, däribland Gotland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden.

- Vi är beroende av bra kontakter till fastlandet. Gotlänningar vill ha goda förbindelser till och från ön, vidare ut till Stockholm-Mälarregionen. Det gäller arbeten, studier och fritidsresor, kommunikationen måste bara funka. Samma gäller för gods- och varutransporter, säger Björn Jansson (S), Region Gotland.

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

För mer information kontakta:

Paloma Blanco, kommunikationsansvarig Mälardalsrådet, paloma.blanco@malardalsradet.se, 0703947619.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits:

Claes Wersäll, pressekreterare (M) SLL, claes.wersall@moderat.se, 070-737 41 90

Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande: bjorn.jansson@gotland.se, 070-447 78 33

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

I dag samlas representanter för sju län, däribland Gotland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Läs vidare »
Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Sörmland skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 07:00 CET

I dag samlas representanter för sju län, däribland Sörmland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden. Från Sörmland undertecknas den storregionala systemanalysen av Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande, och Viking Jonsson (S), regionförbundets ordförande.

- Människor som bor här kan genom En Bättre Sits känna sig trygga med att det är lätt att leva, verka och växa i Sörmland och resten av Stockholm-Mälardalsregionen. De sju länens gemensamma plan för infrastruktur och transporter ”En Bättre Sits” visar att vi som beslutsfattare tar ansvar och fortsätter att satsa på den storregionala kollektivtrafiken många år framöver, säger Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland.

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet


För mer information kontakta:

Paloma Blanco, kommunikationsansvarig Mälardalsrådet, paloma.blanco@malardalsradet.se, 0703947619.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits:

Claes Wersäll, pressekreterare (M) SLL, claes.wersall@moderat.se, 070-737 41 90

Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande:

Kalle Hindrikes, pressekreterare (s) DLL,karl-oskar.nordstrom.hindrikes@dll.se, 072-147 26 13

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

I dag samlas representanter för sju län, däribland Sörmland, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Läs vidare »
Jp85yjx3fwkni9irodkx
Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Pressinbjudan: Presentation och undertecknande av gemensam infrastrukturplan för sju län

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 15:29 CET

Den 11 november samlas representanter från sju län i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland i Citybanan för att presentera och underteckna den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits”, en gemensam plan för framtida infrastruktur och transporter.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och press
 • teresa.sida@malardalsradet.se
 • +46 709990470

Kommunikationsansvarig på Mälardalsrådet.

Om Mälardalsrådet

Stärker Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

 • Mälardalsrådet
 • Centralplan 3
 • 111 20 Stockholm