Skip to main content

Kapacitetsutredningen blundar för Stockholm-östra Mellansveriges enorma tillväxt

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 15:58 CEST

Trafikverkets kapacitetsutredning tar i sina beräkningar inte på långa vägar hänsyn till den förväntade befolkningstillväxten i regionen runt Stockholm, som väntas bli nästan lika stor som dagens Göteborg och Malmö – tillsammans. Därmed kan kapacitetsutredningen ensam inte utgöra underlag för kommande beslut om inriktning, anser Mälardalsrådet i sitt remissvar till utredningen.

I dagarna avslutades remissrundan för Trafikverkets utredning ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar för åren 2012-2021”. Förändringarna i befolkning och näringsliv ställer höga krav på framtidens transportsystem, och kapacitetsutredningen måste ta hänsyn till Stockholmsregionens strategier för att möta dessa förändringar.

- Vi talar här om en kraftigt växande storstadsregion i behov av mer investeringar och nya effektiva lösningar, säger Anna Lundgren, generalsekreterare vid Mälardalsrådet.

En av de tydligaste slutsatserna i utredningen är att kapacitetsproblemen är enorma i Stockholm samt på järnvägarna och vägarna i Stockholms närhet. De förväntade behoven är dock kraftigt underskattade eftersom de baseras på prognoser som är sex år gamla, menar Anna Lundgren:

- Prognoserna som använts understiger den förväntade befolkningsökningen med 700 000 invånare, vilket nästan motsvarar dagens totala folkmängd i Göteborg och Malmö – tillsammans. Befolkningen i östra Mellansverige* kommer att öka betydligt mer än vad Trafikverket har prognostiserat, så beräkningarna rimmar inte alls med verkligheten.

Trafikverket redovisar ett stort antal förslag i sin utblick för perioden 2025-2050, men tyvärr inga slutsatser eller förslag på strategiska val. Mälardalsrådet konstaterar i sitt remissvar att utredningens förslag i form av paket inte löser kapacitetsproblemen i östra Mellansverige. Pendlingsproblemen på spår och vägar i regionen kommer att fortsätta och i många fall även förvärras.

Utredarna har också utgått från samma ekonomiska nivå som i dag. Mälardalsrådet finner det förvånande att utredningen inte visar vilken kapacitet som behövs i de växande storstadsregionerna, för de ökade godsmängderna eller vilka investeringar i transportsystemet som krävs för att nå klimatmålen.

 

*Bakom Mälardalsrådets remissvar står länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i östra Mellansverige, d.v.s. Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands och Östergötlands län genom det gemensamma samarbetet i ”En bättre sits”.


För mer information, kontakta:
Anna Lundgren, generalsekreterare Mälardalsrådet, telefon: 0709-22 46 22,
e-post: anna.lundgren@malardalsradet.se.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen med syfte att stärka regionens internationella konkurrenskraft. Vi initierar, leder och strävar efter resultat genom att vara en mötesplats för politik, akademi och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera