Skip to main content

Sju län eniga: Trafikverkets transportplanering saknar helhetsgrepp och klimatfrågan förringas

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 10:02 CET

Sju län i Stockholm-Mälarregionen anser att Trafikverkets inriktningsunderlag saknar helhetsperspektiv och förringar klimatfrågan. Ett gemensamt remissvar har inlämnats och bakom det står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län.

Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, lämnar idag genom Mälardalsrådet ett gemensamt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029. Det är framförallt 6 punkter länen lyfter tillsammans:

  • Tydligare helhetsperspektiv och målstyrning
  • Drift och underhåll måste prioriteras
  • Satsningar ska minska transporternas klimatpåverkan
  • Tydliggör prioriteringen av godstransporter med sjöfart
  • Lägg vikt vid fördelningen av utvecklingsmedel
  • Sverigeförhandlingens effekter måste beaktas

- 8 av 10 av landets tågresor börjar eller slutar i Stockholm, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms län och ordförande Mälardalsrådet, som står bakom det gemensamma remissvaret. För att möta den starka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen krävs samordnade och hållbara satsningar. Det behövs ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur. Investeringar i vår region gör att avstånden minskar i hela landet.

Att garantera driften och underhållet av befintlig och tillkommande infrastruktur är avgörande för landets fortsatta utveckling.

- Eftersläpande underhåll måste åtgärdas under kommande tolvårsperiod, säger Bertil Kinnunen (S), landstingsråd i Uppsala län. Trafikverkets prioriteringar måste ske i dialog med oss regionala aktörer. Vi samarbetar sedan lång tid i storregionen och har en gemensam bild av vad som ska prioriteras.

Trafikverkets medel för utvecklingsåtgärder förväntas bli begränsade under kommande planperiod och då bör resurserna läggas där insatserna gör störst nytta. Inte bara för Stockholm-Mälarregionen, utan för resenärer, företag och godstransportörer i hela landet.

- Medlen i de regionala planerna ska främst gå till åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen, säger Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län. Stora satsningar som höghastighetsbanor och kollektivtrafikutbyggnader leder till ökat behov av regionala åtgärder. Vi vill ha en tydlig gränsdragning mellan nationella och regionala planer, samt utökade regionala resurser.

Klimatförändringarna är en stor utmaning. Länen efterfrågar ett tydligare ansvarstagande från Trafikverket kring transporternas klimatpåverkan. Inriktningsplaneringen bör inte enbart utgå från prognoser för trafikutvecklingen, utan i högre grad bli målstyrd.

- Klimatförändringarna är en ödesfråga, säger Monica Johansson (S), ordförande landstingsstyrelsen Sörmland och vice ordförande i Mälardalsrådet. Vi vill se en tydligare satsning som minskar transporternas klimatpåverkan, t ex på kollektivtrafikstarka pendlingsstråk in mot storstäder. Vi vill också se en djupare analys av hur överflyttning av gods från landtransporter till sjöfart ska ske.

Utlovade satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur måste hållas av regeringen och Trafikverket. Åtgärder som påbörjats måste slutföras.

- Nya ofinansierade satsningar i den nationella planen får inte drabba redan beslutade och planerade åtgärder, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Stockholms län. Dessa måste fullföljas för att gjorda investeringar inte ska gå förlorade. Vi är sju län med olika behov och utmaningar, men vi är vana att se över kommun- och länsgränserna och tala för regionen med en röst.

En Bättre Sits

En Bättre Sits är ett samarbete mellan ett stort antal intressenter i sju län i Stockholm-Mälarregionen med omnejd. Kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, MÄLAB, Swedavia samt näringslivet genom storregionens handelskammare arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy