Skip to main content

Malmö universitetet fördjupar samarbete med Medicon Valley Alliance

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 07:15 CET

Malmö universitet engagerar sig ytterligare i det dansk-svenska samarbetet inom Life Science. Genom ett koncernmedlemskap och en plats i styrelsen ökar universitetet sina möjligheter att påverka forskningssatsningar och utvecklingen av det strategiska samarbetet i Öresundsregionen.

– Jag ser stora möjligheter framöver. Det handlar om allt från gemensamma forskning- och utvecklingssatsningar till ökade möjligheter till internationell finansiering, säger Thomas Arnebrant, professor och rektorsråd. 

Medicon Valley Alliance är en paraplyorganisation inom Life Science med syfte att stärka samarbetet mellan universitet, näringsliv och regioner i Sverige och Danmark. Malmö universitet har varit medlem sedan år 2009.
– Medlemskapet har bland annat inneburit samtal med centrala aktörer kring de nationella Life Science-strategierna, men också nya forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan de olika aktörerna, säger Arnebrant.

ReproUnion 2.0

Genom att identifiera synergieffekter har nya samarbeten uppstått. Sedan 2018 deltar forskare från Malmö universitet i ReproUnion 2.0, ett samarbete om fertilitet och reproduktion med 14 aktörer, bland annat Rigshospitalet, Ferring Pharmaceuticals, Köpenhamns och Lunds universitet.
– Malmö universitet bidrar med det samhällsvetenskapliga perspektivet i projektet. I huvudsak är det forskare från Centrum för sexologi och sexualitetsstudier som är involverade, säger Arnebrant.

Fyra fokusområden

Inom ramen för det fördjupade samarbetet kommer Malmö universitet att fokusera på fyra områden:

  • Drug Delivery, med avsikt att ta avstamp i forskning som bedrivs om hud, hudåkommor och läkemedelsdistribution via huden. Involverar forskare från Biofilms – Research Center for Biointerfaces, Biobarriers samt forskningsplattformen Skin and Wound Care.
  • Diabetes, sedan årsskiftet driver MVA ett forskningssamarbete tillsammans med Lunds universitet och Steno Diabetes Center med fokus på typ 1 diabetes. På sikt ska även möjligheterna till ett gränsregionalt samarbete kring typ 2 diabetes undersökas och Malmö universitet avser i detta sammanhang bidra med bland annat forskning kring prevention.
  • ReproUnion, fortsätter enl. plan.
  • E-hälsa, kommer att knyta an till ovanstående områden och involvera forskare från bland annat Internet of Things and People.

Det fördjupade samarbetet med Medicon Valley Alliance kommer att utvärderas efter tre år.


Kontakt

Thomas Arnebrant, professor, thomas.arnebrant@mau.se, tfn: 040-6657927


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24 000 studenter

- 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.