Skip to main content

Staten tar stort ansvar för integrationspolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 09:00 CEST

Henrik Emilsson, ny fil doktor i internationell migration och etniska relationer – IMER vid Malmö högskola.

På tvärs mot många andra forskare menar Henrik Emilsson att staten tar ett allt större grepp om integrationspolitiken. Han menar också att en lagändring från 2008 lett till ökad arbetskraftsinvandring till låglöneyrken, fastän tanken var att rekrytera till bristyrken.

Henrik Emilsson disputerade 7 oktober vid Malmö högskola med en avhandling som visar statens roll i integrationspolitiken och vad som händer med migrationen när staten ändrar migrationspolitik. Den tar både upp frågor om lokal integrationspolitik men också arbetskraftsinvandring.

– Om vi ser till frågorna om lokal integrationspolitik, så menar de flesta internationella forskare att städer blir allt viktigare, på statens bekostnad. Sett till en nordisk kontext skulle jag säga att det är precis tvärt om! I Sverige och Danmark har staten tagit ett allt större ansvar i integrationspolitiken, säger Henrik Emilsson.

Som exempel nämner han att introduktionen för nyanlända tidigare var kommunal, men nu har förstatligats. Den svenska staten har även tvingat kommuner att ta emot flyktingar. I Danmark har staten tvingat nyanlända att anpassa sig, genom att bland annat göra språk- och kunskapstest.

Metoden avgörande för slutsatser

Henrik Emilsson menar att hans metod är en avgörande anledning till att han kommit fram till andra slutsatser än många av sina forskarkollegor.

– Jag tittar på vad som faktiskt händer, inte vad politikerna säger. Jag är en empirisk
forskare, som har försökt hitta en metod som gör att jag kommer så nära sanningen som möjligt. För jag tror att det finns en objektiv sanning.

Ville rekrytera till bristyrken

När det gäller arbetskraftsinvandring har Henrik Emilsson undersökt vad som händer med migrationen när staten ändrar sin politik, i det här fallet en lag från 2008. I lagändringen lades ett stort ansvar på arbetsgivarna; varken Arbetsförmedlingen eller de fackliga organisationerna kunde längre vara med och styra vem som skulle få invandra till Sverige.

Lagen kom till för att underlätta rekrytering till bristyrken, medan Henrik Emilssons forskning visar att effekten blivit en annan. Lagen har framför allt lett till att betydligt fler arbetskraftsinvandrare till yrken som har överskott på arbetskraft.

Lagändring gav motsatt effekt

– Jag frågade mig vad statens politik gör för skillnad för vilka som kommer till Sverige. Och det visade sig att politiken hade effekt, men inte den effekt som politiken hade tänkt sig. Jag har tagit ett brett grepp och kontrollerat vilka som kommit till Sverige, hur länge de har stannat och vilka arbeten de har haft, säger Henrik Emilsson och fortsätter:

– Den stora effekten av den här lagen är att det kommit fler invandrare till lågkvalificerade yrken och att den genomsnittliga lönen för arbetskraftsinvandrare har sjunkit. De har det helt enkelt sämre i dag. Det är ovanligt att en lag för arbetskraftsinvandring öppnar upp för den här typen av arbetskraftsinvandring.

Givande doktorandtid med samarbete och stöd

Henrik Emilsson är först ut att disputera från doktorandprogrammet MUSA – Migration, urbanisering och samhällsomvandling, som startade 2012. Det Henrik Emilsson uppskattat mest med sin doktorandtid är det givande samarbetet med och stödet från övriga kollegor och handledarna i MUSA-programmet.

Det som väntar nu är fortsatt forskararbete i två olika EU-projekt. Det ena rör ungdomars mobilitet inom EU och i det andra projektet, NIEM, ska han utvärdera nyanländas introduktion i tio europeiska länder. Dessutom ska han undervisa i migration, även det på Malmö högskola.

– Jag känner att jag inte är färdig med forskningen. Nästa gång hade jag gärna velat forska om en egen idé, ett enda projekt och skriva en bok på svenska. Jag är en nyfiken person som vill ta reda på hur det är och försöka förstå samtiden, avslutar han.

Den 7 oktober disputerade Henrik Emilsson och blev doktor i Internationell migration och etniska relationer – IMER. Sammanläggningsavhandlingen bygger på två olika forskningsprojekt och fyra godkända och publicerade akademiska artiklar. De två första artiklarna berör lokal integrationspolitik, de två andra handlar om arbetskraftsinvandring.

Kontakt:

Henrik Emilsson: henrik.emilsson@mah.se eller 040-665 83 62 alt 0708-310092

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.