Skip to main content

10.000 Malmöbors resvanor sökes

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 15:11 CEST

Idag börjar Gatukontoret skicka ut brev till 10 000 slumpmässigt utvalda Malmöbor med en enkät om deras resvanor och åsikter om trafikmiljön i Malmö. Dessutom nås alla boende i några utvalda bostadsområden.

Anledningen till enkäten är arbetet som Gatukontoret bedriver med att ta fram ett nytt trafikmiljöprogram. Det handlar om att komma tillrätta med de problem som orsakas av den
ständigt ökande trafiken: buller, trängsel, luftföroreningar och hotet om klimatförändring. Undersökningen tillför också viktig kunskap för planeringen av framtida bostadsområden.

Fokus i enkäten läggs på transportsätt, restyper (t ex arbetspendling, tjänsteresor, fritidsresor, inköpsresor), samt reslängd i tid och kilometer.
Exempel på aspekter som berörs i undersökningen:
· Vilka transportmedel används?
· Varför använder man ett specifikt transportmedel?
· Vilka typer av resor görs?
· Vilket samband finns mellan reslängd och val av transportsätt?

Förutom en enkät innehåller undersökningen en så kallad resdagbok, som den svarande ombeds fylla i för ett specifikt datum i oktober.

I enkäten ställs också frågor om malmöbornas attityder/värderingar på området. Människors föreställningar är viktiga för att kunna förstå resmönster. I förlängningen handlar detta om att få en uppfattning om vad som kan få Malmös invånare att förändra sitt beteende i en mer hållbar r iktning.

Enkäten skickas ut under vecka 40-41, för att sedan fyllas i under vecka 41-42. Resultatet kan börja summeras under senhösten och vintern.

För mer information, kontakta:
- Stina Nilsson, projektledare trafikmiljöprogrammet, 0709-28 78 81
- Max Hansson, projektsamordnare på trafikmiljöenheten, 040-34 12 79