Skip to main content

100 lägenheter till hemlösa barnfamiljer Malmö stad och MKB i unik satsning

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 16:15 CEST

Bostadsbristen och hemlösheten orsakar stort lidande för individer och stora kostnader för Malmö stad. Som en akut åtgärd satsar nu MKB Fastighets AB och Malmö stad tillsammans för att lösa problemet för 100 hemlösa barnfamiljer som idag bor i dyra, tillfälliga boenden.

Under det närmaste året kommer 100 lägenheter från MKB att fördelas bland de hemlösa barnfamiljer som i maj 2014 bodde i dyra lösningar med låg kvalitet. Insatsen med de 100 lägenheterna är en engångssatsning.

-  Det här är helt vanliga lägenheter, men väl anpassade till barnfamiljer eftersom det är den gruppen vi riktar oss till, säger Anna Heide, CSR-chef, MKB. Det innebär till exempel lägenheter med bra rumsfördelning och barnvänlig utemiljö.

Bostadsbrist som kostar

Drygt hälften av de hemlösa i Malmö hade kunnat få ett eget hyresavtal och klarat sitt boende utan stöd från socialtjänsten om det vore balans på bostadsmarknaden. De flesta barnfamiljer utan egen bostad hör till den gruppen. Det socialtjänsten kan hjälpa familjerna med är till exempel hotell eller vandrarhem.

Särskilt för barnens skull är det av mycket stor vikt att de så snabbt som möjligt får ett tryggt och stabilt boende. Täta adressbyten och brutna kontaktnät leder ofta till försämrade skolresultat och försvårar kamratrelationer och fritidssysselsättningar. Familjer i tillfälliga boenden är i riskzonen för att utveckla en social problematik.

–  Barn i tillfälliga boendelösningar har det inte bra och kostnaderna tar resurser från andra verksamheter, säger Birgitta Vilén Johansson, välfärdsdirektör på stadskontoret, Malmö stad.  För en tvåbarnsfamilj kan vi, beroende på var de bor, i snitt göra en besparing mellan 20 000 och 30 000 kronor per månad om familjen flyttar till en lägenhet. Då får också barnen ett boende som möjliggör ett vanligt vardagsliv med lek, läxläsning och fritidsaktiviteter.

Ett socialt hållbart Malmö

- Förslaget kom fram genom att MKB hade en dialog med staden efter vi lämnat vårt remissvar till Malmökommissionens slutrapport, säger Anna Heide. I kommissionens rekommendationer är bostadsfrågan central och prioriterad, och vi är glada för att vi kommit fram till en gemensam lösning. Det är viktigt att prioritera barnfamiljerna eftersom det är av största vikt att de får ett stabilt och tryggt boende. Att finna lösningar i det befintliga beståndet där hyrorna är rimliga ger goda förutsättningar för dem att kunna bo kvar i framtiden.

I rapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö lyftes särskilt bostadsproblematiken, speciellt med fokus på de barn och ungdomar som lever i familjer utan eget boende. I mars 2014 beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom kommissionens övergripande rekommendationer. Ärendet som klubbades igenom är unikt i sitt slag. Det bygger på djup förankring i forskning och stor bredd både i innehåll och engagemang.

Det fortsatta arbetet med socialt hållbar utveckling i Malmö utgår från Kommissionens 74 åtgärdsförslag.

Läs mer på www.malmo.se/kommission

2014-05-27

Malmö stad och MKB Fastighets AB

För mer information

Anna Heide, CSR-chef MKB, 040-31 33 09

Birgitta Vilén Johansson, välfärdsdirektör Malmö stad, 040-34 77 93