Skip to main content

137 miljoner kronor i en tillfällig satsning - barn och ungdomar prioriteras

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 11:05 CET

Malmö 2010 01 25

137 miljoner kronor i en tillfällig satsning

– barn och ungdomar prioriteras

Den rödgröna majoriteten i Malmö satsar 137 miljoner kronor som en tillfällig budgetförstärkning. Mest satsar man på verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Till exempel avsätts 50 miljoner kronor för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Satsningen finansieras till stor del av det tillfälliga konjukturstöd som landets kommuner och landsting tilldelas av staten. Detta extra stöd fås enbart under 2010. En del av stödet kommer dock att tas i anspråk av vissa kommuners kraftigt ökade socialbidragskostnader.

Dessutom har AFA Försäkring sänkt premieavgiften med 51 miljoner kronor.

Sammanlagt innebär det att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan förstärka 2010 års budget med 137 miljoner kronor.

– Någon motsvarande förstärkning har staten inte gjort för 2011 som kan bli ett riktigt svårt år och då arbetslösheten toppar, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

 

50 miljoner kronor mot ungdomsarbetslöshet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att 50 miljoner kronor ska användas till att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. Därför görs en kraftig utökning av antalet ungdomspraktikplatser med 1000. Alla förvaltningar och bolag kommer att engageras för att få fram praktikplatser. Som riktlinje gäller att en praktikplats per 20 anställda ska tas fram. Samtidigt uppmanas Malmös näringsliv att medverka i en liknande satsning. Antalet platser inom Ung i Sommar kommer att utökas till 3500 och ersättningen till de unga höjs med 10 kronor per timme.

– Genom den här satsningen får många unga som annars hamnat utanför arbetsmarknaden en chans att skaffa sig värdefull erfarenhet och kontakter för det framtida arbetslivet. Med den kraftiga försämring som vi nu ser på arbetsmarknaden är den här insatsen särskilt angelägen för att undvika att många ungdomar som lämnar skolan hamnar i arbetslöshet, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

Ungdomar måste få en riktig chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi satsar på att motverka ungdomsarbetslöshet, och inrättar därför fler Servicepatruller. Det ger en projektanställning och utbildning under 2010 och med riktig lön. Satsningen innebär gröna Servicepatruller inriktade på skolornas utemiljöer, på en förebyggande hälsoträdgård i Torup och på grönare äldreboenden i Malmö. Det finns stark efterfrågan i städerna på kompetens inom trädgård, miljö och anläggning, säger Lari Pitkä-Kangas, stadsekologikommunalråd (MP).

 

30 miljoner kronor för att förbättra skolresultaten genom ökat IT-användande i skolan

En satsning på 30 miljoner kronor ska öka IT-användandet bland Malmös skolelever. Detta är ett sätt att förbättra elevernas möjlighet at klara skolans mål. Erfarenheter visar att en mer omfattande användning av IT-teknik inom den pedagogiska verksamheten kan bidra till det. Särskilt bra är det för svagpresterande pojkar.

”E-learning” kan också vara ett bra verktyg i språkinlärning. I satsningen ingår bland annat en IT-utbildning för skolpersonal. Med syftet att öka datortätheten i Malmös skolor kommer skolorna att under hösten 2010 erbjudas ett lånedatorkoncept. Detta ger möjligheter för skolorna att kunna ge bra datorstöd till eleverna.

– Undersökningar visar att IT främjar elevers studiemotivation och lärande, men att IT-användningen i skolan är för låg. Vi har all anledning att tro att den här satsningen höjer elevernas måluppfyllelse, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

 

15 miljoner kronor till trygghetsskapande verksamheter för barn och unga

Kommunala verksamheterna som arbetar med att öka tryggheten för barn och unga förstärks med 15 miljoner kronor. Det handlar både om förebyggande verksamheter och om områdesspecifika satsningar för ökad trygghet. Extra åtgärder i form av socialt stöd i skolan ska dessutom utvecklas av Individ- och familjeomsorgen. För elever med problemfyllda familjesituationer ökar möjligheten att nå framgång i skolan, genom att man till exempel stödjer eleven och viktiga personer i dennes närhet, samt arbetar förebyggande tillsammans med skolans elevvårdspersonal.

– Det är viktigt för barnen och ungdomarna att vi gör satsningar som minskar den sociala problematiken som finns i Malmö. Klyftorna måste minska och tryggheten öka för en mer socialt hållbar stad, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

 

3 miljoner kronor till fritids- och kulturverksamhet

Tre miljoner kronor kommer att avsättas till fritids- och kultursatsningar för barn och unga i Malmö. Pengarna ska kunna sökas av kommunens verksamheter och av föreningar som arbetar för att barn och unga ska få en meningsfull fritid. Extra viktigt är detta under sommarmånaderna.

Alla barn och ungdomar i Malmö har inte lika möjligheter till en stimulerande fritid, detta blir extra kännbart under en lågkonjunktur. Som en konsekvens av föräldrars arbetslöshet växer en stor andel av barnen i Malmö upp under ekonomiskt knappa omständigheter. Det leder till att många barn och ungdomar tillbringar hela sommarlovet i stan. Vi kommer att göra en extra satsning på fritids- och kulturverksamhet för just barn och unga, med hjälp av föreningslivet och extra insatser i olika delar av staden, säger Anneli Philipson, jämställdhets- och demokratikommunalråd (V).

 

20 miljoner kronor till anslag för projekt och utredningar

Anslaget för projekt och utredningar ska utökas med 20 miljoner kronor för att täcka oförutsedda utgifter som uppkommer löpande under året.

 

12 miljoner kronor till satsningar på Hälsa och hållbarhet

Åtta miljoner kronor satsas på att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar i Malmö stad. Under året kommer tio till tolv av de sämst utrustande skolgårdarna i Malmö rustas upp och förvandlas till kreativa platser som också kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet satsar 800 000 kronor på att förbättra utemiljöerna på stadsdelarnas äldreboenden och LSS-boenden, ett projekt som servicenämnden och stadsdelsnämnden redan påbörjat i Husie, men som nu ska omfatta alla stadsdelar i Malmö.

En hälsoträdgård kommer att anläggas i Torup. Syftet med trädgården är att ta vara på de hälsofrämjande faktorerna som naturen i sig ger, men också att erbjuda chefer utbildningar om stressrelaterade sjukdomar, vilket i sin tur gör att de tidigt kan upptäcka när medarbetare befinner sig i en riskzon för stressrelaterade sjukdomar. Det ska leda till ett lägre antal långtidssjukskrivna inom Malmö kommun. Kostnaden för att anlägga hälsoträdgården beräknas bli 3 200 000 kronor.

– Vi satsar också på förebyggande hälsoarbete, på hälsosammare och gröna utemiljöer på skolorna och på mer grönt kring äldreboenden. Det är investeringar och jobb för ett bättre Malmö. När kalla högervindar blåser genom Sverige, när människor förnekas en andra chans, det är då vi ställer upp som mest för malmöborna, säger Lari Pitkä-Kangas, stadsekologikommunalråd (MP).
– En regering som lånar till skattesänkningar, istället för att stödja människor i en svår tid, skapar inte ett hållbart samhälle. Barn och unga, de arbetslösa, långtidssjukskrivna och de äldre är värda en bättre situation och en bättre framtid. Det är rödgrön politik i såväl Malmö som i ett Sverige med en ny rödgrön regering, säger Lari Pitkä-Kangas.

7 miljoner kronor till kompetensutvecklingsinsatser

Sju miljoner kronor kommer att avsättas för att täcka kostnaderna för fortbildning av anställda inom Malmö stad, samt för vikariekostnader.

Bland annat ska fler socialsekreterare ges kompetens att handleda.

– Kommunens anställda är den viktigaste resursen. Ekonomiskt kärva tider ställer extra krav på anställda att möta malmöborna i vården, i omsorgen och i skolan. Särskilt inom Individ- och familjeomsorgen blir stigande arbetslöshet och förändrade regelverk inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkring påtagliga i det dagliga arbetet. Därför är det oerhört viktigt att satsa på stöd och kompetensutveckling för kommunens anställda. Det kan handla om fortbildning och handledning, samt vikarier för att möjliggöra frånvaro under utbildningen, säger Anneli Philipson, jämställdhets- och demokratikommunalråd (V).  

  

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, 0705-14 02 91

Anneli Philipson, jämställdhets- och demokratikommunalråd, 0706-40 40 02

Lari Pitkä-Kangas, stadsekologikommunalråd, 0734-26 44 81

Julia Janiec, stabschef, 0705-97 07 47