Skip to main content

Årets sista utfallsprognos vittnar om en tuff ekonomisk tid

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:47 CET

Malmö 2011 11 30

Det har tidigare talats om att det ekonomiska läget för Malmö stad blir tufft 2012 och 2013. Resultatet av årets sista utfallsprognos visar att det inte har ändrats.

Jämfört med andra delårsrapporten har det prognostiserade resultatet försämrats med 167 miljoner kronor. I delårsrapporten förväntades ett överskott på 497 miljoner kronor medan utfallsprognosen visar ett resultat på 330 miljoner kronor i överskott. Det försämrade resultatet beror bland annat på lägre skatteintäkter och ökade pensionsskulder. När realisationsvinsterna räknats bort blir det sammanlagda överskottet 212 miljoner kronor, vilket betyder att kommunen kommer med god marginal att uppfylla det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans för 2011.

Överskottet baseras bland att på gemensamma finansiella poster, de egentliga verksamheterna prognostiserar sammantaget ett underskott på 85 miljoner kronor. Nämndernas resultat har förbättrats och man prognostiserar inte lika stora underskott.

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott på 63 miljoner kronor, vilket är en ökning med tre miljoner kronor. Ökningen beror bland annat på att åtaganden som tidigare var statens nu lagts på kommunen. Till exempel är allt fler i behov av försörjningsstöd eftersom de inte uppfyller villkoren för a-kassa på grund av ändrade regler. Antalet utförsäkrade har också ökat. 

– Återigen redovisar kommunen en ekonomi i balans, samtidigt som vi fortfarande ser att tiden framför oss kommer att bli ekonomsikt kärvt. I sådana tider är det särskilt viktigt att värna de mest utsatta, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi märker tydligt att de ekonomiska förutsättningarna påverkas av den ekonomiska turbulensen i världen. Prognosen pekar på ett överskott för året, men vi måste se till att vi har beredskap för fortsatt ekonomisk nedgång. Att ta ekonomiskt ansvar för Malmös ekonomi har alltid högsta prioritet, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot

– Det är av största vikt att alla våra skatteresurser används till välfärden. I ett läge där behoven i skola, vård och omsorg är stora är det speciellt viktigt att varje krona används på rätt sätt. Det är glädjande att vi i år inte spara pengar utan verkligen erbjuder Malmöborna så mycket välfärd som vi kan, säger Anders Skans (V) gruppledare.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 39)