Skip to main content

Ambitionshöjning inom barn- och ungdomsvården

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

Malmö stad antar nya riktlinjer för barn- och ungdomsvården och höjer därmed ambitionsnivån. Med de nya direktiven vill man förbättra kvalitén i arbetet med barnen och ungdomarna, vilket bland annat ska ske genom ökad jämlikhet i handläggningen av ärendena. 

Beslutet innebär att socialtjänsten kommer att ha mer kontakt med de barn som är i behov av stöd och hjälp. Det förbättrar inte bara relationerna utan ger också mer insyn, vilket gör det lättare att upptäcka missförhållanden. Samverkan mellan olika myndigheter, så som skolan och socialtjänsten, blir också tydligare. En väl fungerande samverkan mellan dem som möter utsatta barn och unga är viktig för att i ett tidigt skede kunna sätta in de insatser som behövs.

Grunden för riktlinjerna är det som fastslås i FN:s barnkonvention om att barnens bästa alltid ska komma i första rummet, och som återspeglas i Socialtjänstlagen och Föräldrabalken.

– Vi har fokus på barnets bästa. Varje barn ska komma till tals, både under utrednings- och insatsfasen och åtgärderna ska ske utifrån barnets individuella behov och önskemål. Helhetsperspektivet måste genomsyra alla beslut som rör barnen och vi poängterar att en väl fungerande samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan är grundläggande för att lyckas i det här arbetet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

– Vi måste säkerställa att alla barn har rätt till en bra och likvärdig vård i Malmö. Genom dessa nya riktlinjer så lyfter vi ännu tydligare fram vikten av att arbeta utifrån barnets bästa. Det är samhället som har det yttersta ansvaret för alla barns välbefinnande, säger Hanna Gedin (V), ersättare i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Hanna Gedin, 0768-68 61 24

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 20)