Skip to main content

Antalet barn och unga med övervikt i Malmö ska halveras till 2016

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:06 CEST

Malmö 2009 04 08

 

Kommunstyrelsen har nu för sin del godkänt det förslag till Strategi för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö, som arbetats fram av stadskontoret.

Det var i samband med att Malmö stads välfärdsredovisning för 2006 presenterades som man uppmärksammade ett ökande problem med övervikt bland barn i skolår fyra. Stadskontoret fick då kommunstyrelsens uppdrag att utarbeta ett förslag till en samlad strategi för att möta den här utvecklingen.

Det övergripande målet i strategin är just att minska övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö.

Regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor lyfts fram som viktiga och avgörande faktorer i den handlingsplan som tagits fram för att man ska kunna nå det övergripande målet.

Detta kräver ett antal åtgärder som berör såväl skola som fritid och hemmet, där föräldrarna är den viktigaste målgruppen.

Målet är att antalet barn och unga med övervikt och fetma ska ha halverats till år 2016.

- Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem också bland barn och ungdomar, något som riskerar att leda till betydande hälsoproblem senare i livet. Därför är det viktigt att vi, inte minst från folkhälsosynpunkt, kan hejda den här utvecklingen och minska antalet unga som drabbas av fetma, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh 040 34 10 14

Anna Andersson, politisk sekreterare 040 34 11 86 eller 0708 181352

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 21)