Skip to main content

Avgörande steg tas för att halvera antalet timavlönade

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 13:32 CEST

Malmö stad har fortfarande en hög andel timavlönade medarbetare. Deras arbetade tid omräknad till heltid motsvarade cirka 1 200 medarbetare per månad under 2013. Den styrande majoriteten har som mål att halvera andelen timavlönade timmar till förmån för fastare anställningar. Arbetsgivarutskottet har beslutat om en riktlinje kring timavlönade som ska fungera som ett stöd för de nämnder som har en stor andel timavlönade att nå målet.

Stadsområdesnämnderna, sociala resursnämnden och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram handlingsplaner med delmål för 2015 och 2016 för att minska andelen timavlönade timmar och antalet timavlönade medarbetare. Arbetet kommer att följas upp vid varje delårs- och årsbokslut.

De åtgärder som hittills genomförts, bland annat utredning kring kommungemensam vikariepool, förslag till kommungemensam korttidsbemanningsenhet , olika bemaningteam i förvaltningarna samt uppföljning av nämndernas arbete med att finna modeller för en effektiv och kvalitetssäkrad korttidsbemanning har inte räckt, mer måste göras.

Högst andel timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar har yrkesgruppen vårdbiträden där 39 procent är timavlönade. Därefter kommer vårdare på 16 procent, barnskötare, 13 procent och undersköterskor, 8 procent.

– Det är en avgörande fråga om Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för framförallt de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det handlar om vilken kvalitet den vård vi erbjuder Malmös äldre ska ha och om barnen i förskolan ska möta ett känt ansikte på morgonen. En kommuncentral riktlinje är ett steg på vägen som måste följas av konkreta åtgärder, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd för vård och omsorg och personal. 

– Kvinnor är ofta de som har de otryggaste anställningarna och som tvingas jaga timmar för att få ekonomin att gå ihop. Det duger inte. Vi vill få stopp på oönskade timanställningar.  Vi ska tydligt agera för fasta tjänster och trygghet på jobbet, det är en viktig fråga för konkret jämställdhet, säger Martina Skrak (V), kommunalråd för jämställdhet, kultur och fritid.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 070-246 50 38

Martina Skrak, 070-816 17 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06