Skip to main content

Beslut om ekonomisk anpassning för Kirsebergs skolor

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 19:02 CEST

På onsdagskvällens möte i Kirsebergs stadsdelsfullmäktige beslutade majoriteten av politikerna att godkänna ekonomisk anpassning för stadsdelens grundskolor inför höstterminen 2012. Beslutet innebär bland annat en minskning av bemanningen på stadsdelens skolor.

Totalt minskar bemanningen med motsvarande ca 20 tjänster. Efter en grundlig genomgång av bemanningen på skolorna förväntas inga tjänster sägas upp. Strävan är att personalminskningen ska lösas genom interna placeringar och naturliga avgångar. Det slutgiltiga beslutet av hur bemanningen ser ut för det kommande läsåret sker i samband med skolornas personalplanering. Beslutet om ekonomisk anpassning innebär också att årskurs 7-9 flyttas från Segevångsskolan till Kirsebergsskolan. Den ekonomiska helårseffekten av anpassningarna beräknas till ca 10 mkr. 

Antalet yngre elever ökar

Antalet elever i de högre skolåldrarna i Kirseberg fortsätter att minska medan en viss ökning sker bland de elever som börjar i förskoleklass. Under perioden 2012 – 2017 förväntas antalet elever 6-12 år i Segevång gradvis att bli så många att Segevångsskolan kommer att fyllas av enbart elever i denna åldersgrupp.

Beslutet om personalbemanning för Kirsebergs skolor har lagts utifrån kriterierna:

  • Det ska finnas tillräckligt med lärarresurser för att möjliggöra att kraven på timplanen uppfylls
  • Likhet i lärar- och personaltäthet mellan skolorna
  • Ämnesbehörighet värnas
  • Specialpedagogiskt stöd ska finnas
  • Möjlighet till annan stöttning ska finnas
  • Skollagens krav ska uppfyllas
  • Stöd av elevhälsoteam med kurator och skolsköterska ska finnas
  • Stöd av fritidsledare för rastverksamhet, ”uppsamling” av elever, bemanning av uppehållsrum på Kirsebergsskolan och Segevångsskolan ska finnas.

Kontaktperson:

Pia-Maria Bergius

Ordförande Kirsebergs stadsdelsfullmäktige

0722-25 25 75