Skip to main content

Biblioteksplan för Malmö ut på remiss till stadsdelarna

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:03 CEST

Bibliotekens huvuduppgift i Malmö är att bidra till att vidga och höja malmöbornas kunskapsnivå, stimulera fantasin och visa vägar till nya kunskaper. Så står det i det förslag till ny Biblioteksplan för Malmö som nu går ut på remiss till stadsdelarna och till utbildningsnämnden.

Planen inriktar sig på tre huvudområden; tillgänglighet, kvalitet och samverkan:

När det gäller tillgängligheten anges som mål att biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare och ge fri och jämlik tillgång till information och upple-velser. Faktorer som boende, ålder, arbetstider, funktionshinder, språk och ekono-mi ska inte utgöra något hinder. Målet föreslås vara att bibliotek ska finnas i alla stadsdelar, centralt placerade och kompletterade med bokbuss.  Beträffande kvaliteten vill man att verksamheten ska präglas av professionalism och hög kvalitet. Samtliga bibliotek i Malmö ska ha ett rikt utbud av alla slags me-dier, anpassade till de boende i området.  Om samverkan sägs i planen att bibliotekens arbete ska präglas av en helhetssyn och omvärldskännedom. Folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek ska fungera som en helhet med gemensamma arenor.

Biblioteksplanen har arbetats fram av en biblioteksplanegrupp med barn- och ungdomskommunalrådet Agneta Eriksson (s) som ordförande.

- Biblioteken hör till de allra främsta mötesplatserna i vårt samhälle och det är väldigt viktigt att de håller hög kvalitet både vad gäller utbud och service, samtidigt som till-gängligheten måste vara hög, säger kultur- och fritidskommunalrådet Lynn Ljung-berg (s) i en kommentar. Den plan som nu läggs fram har en mycket hög ambitionsni-vå när det gäller biblioteksverksamheten i kommunen.

- Nu sänder kommunstyrelsen ut planen på remiss för att bland annat se vad stadsde-larna och utbildningsnämnden kan klara ino m tillgängliga ramar. När vi får in svaren från stadsdelarna och från utbildningsnämnden får vi ta närmare ställning till vad som ska hända med planen i framtiden. Kommunstyrelsen har samtidigt gett Stads-kontoret i uppdrag att se över hanteringen och beslutsgången avseende olika policy-dokument och resultatet av det arbetet kommer förmodligen också att påverka den fortsatta hanteringen av biblioteksplanen.