Skip to main content

Bokslut visar på överskott

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 15:42 CET

Malmö stads bokslut för 2015 redovisar ett överskott på 563 miljoner kronor. Av dessa är cirka 500 miljoner kronor ett resultat av engångsposter i form av bland annat vinster till följd av fastighetsförsäljningar och återbetalda avtalspremier. Detta enligt den bokslutskommuniké som redovisades för kommunstyrelsen på onsdagen. Resultatet innebär att underskottet för 2014 kan återställas under året.

Nämnderna som helhet redovisar ett positivt resultat på sammanlagt 284 miljoner kronor, men stadsområdesnämnderna redovisar alla ett underskott i förhållande till budget. Underskottet återfinns främst inom vård- och omsorgsverksamheterna samt inom kostnaderna för hemlöshet. Det underskottet ska återställas under 2016. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under förra året minskat med cirka en procent, men redovisar ett underskott på drygt 10 miljoner kronor i förhållande till budget.

Det sammanlagda resultatet för 2015 innebär att de ekonomiska förutsättningarna för de kommande årens investeringsbehov är goda och att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar. Resultatet innebär också att kommunallagens krav om en budget i balans uppnås.

– Höstens akuta flyktingsituation har inneburit snabba omställningar för många verksamheter, och jag kan konstatera att staden har klarat de utmaningarna på ett bra sätt, också ekonomiskt. Ett positiv resultat 2015 är en viktig förutsättning för att hantera de kommande åren som kommer att bli tuffa, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), finanskommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Det byggs mer i Malmö vilket märks genom ökad markförsäljning som ger ökade vinster i bokslutet. Detta stärker i sin tur möjligheterna för Malmö att göra stora investeringar som skola och fortsatt arbete med spårväg, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

KontaktpersonerKatrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 3)