Skip to main content

​Bostadsgeneral ska sänka kostnader för hemlöshet – Delårsrapport för januari till augusti presenterad

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 17:45 CEST

Malmö stad prognostiserar ett överskott på 531 miljoner kronor för 2016, enligt den delårsrapport för januari till augusti som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen. Resultatet är 289 miljoner kronor mer än det budgeterade överskottet på 242 miljoner kronor. Kostnaderna för hemlöshet har nästan fördubblats och nu tillsätts en bostadsgeneral med ansvaret att få fram fler bostäder för de grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Flera nämnder prognostiserar överskott för helåret, som till exempel de pedagogiska nämnderna, servicenämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden. Underskott prognostiseras bland annat för stadsområdesnämnderna, inom ekonomiskt bistånd samt för hemlösheten. Kostnaderna för hemlösheten förväntas öka med 126 miljoner kronor jämfört med 2015. Den särskilda bostadsgeneral som tillsätts får därför i uppdrag att koordinera, påskynda och följa upp arbetet för att få fram bostäder åt de grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Malmö växer snabbt och det kommer även fortsättningsvis att finnas en stor efterfrågan på förskole- och skolplatser samt pedagogisk personal till verksamheterna, vilket ställer krav på ekonomin. Under första halvan av 2016 har det möjliggjorts för 480 förskoleplatser och 380 skolplatser genom antagna detaljplaner samt beviljats bygglov för tre grundskolor med sammanlagt 2058 elever och sex förskolor för 540 barn.

Det förväntade resultatet innebär att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar och att man uppfyller det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans.

– Vi har en ekonomi i balans, men står samtidigt inför flera utmaningar och tar nu krafttag för att alla Malmöbor ska bli självförsörjande och ha någonstans att bo. Bostadsgeneralens uppdrag är att hitta nya och kreativa lösningar för bättre och billigare boenden. Det kan handla om att bistå fastighetskontoret i sökandet efter tillfälliga bygglov och föra dialoger med MKB och andra bostadsföretag om alternativa lösningar för att skapa fler bostäder, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Delårsrapporten visar att vi har ett högt tryck i byggandet i Malmö, både vad gäller bostäder och samhällsservice. Samtidigt står många Malmöbor långt från bostadsmarknaden, och därför tillsätter vi nu en funktion för att samordna och effektivisera arbetet mot hemlöshet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 35)