Skip to main content

Bristande handläggning i ärende om ekonomiskt bistånd – händelsen Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 09:06 CET

En person som får ekonomiskt stöd från Individ- och familjeomsorgen har på grund av brister i handläggningen inte beviljats full ersättning under en tremånadersperiod 2015. Stadsområdes-förvaltning Norr rapporterar händelsen enligt Lex Sarah.

Personen uppbär försörjningsstöd sedan 2007. På grund av brister i handläggningen av ärendet, har den enskilde inte beviljats full norm under en tremånadersperiod under förra året. Detta har lett till att personen har sett sig tvingad att skuldsätta sig, vilket har påverkat såväl personens ekonomi som psykiska mående negativt.

Den enskilde har blivit informerad om att en lex Sarah-anmälan har upprättats, samt fått tillbaka det belopp som tidigare har dragits av. Verksamheten arbetat kontinuerligt med att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning, god introduktion, samt bra riktlinjer för handläggning och att dessa ska vara kända i verksamheten. Detta för att undvika att enskilda handläggare fattar beslut som står i strid med regelverket.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information: Carina Opasiak, 040-34 76 74, avdelningschef individ- och familjeomsorg, Stadsområdesförvaltning Norr.
Utsänt av:Sara Strand, kommunikatör, 0733-61 07 84