Skip to main content

Brister inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 12:31 CET

Den 14 november 2016 inrapporterades ett missförhållande enligt lex Sarah på myndigheten inom avdelning vård och omsorg i Stadsområdesförvaltning Söder. Anledningen var att inkomna avvikelser på myndigheten hade ökat.

Avvikelserna visade på allvarliga brister som kan bero på stor omsättning av biståndshandläggare, nytt dokumentationssätt (IBIC, individens behov i centrum), nytt dokumentationssystem (Lifecare Procapita) och ett flertal chefsbyten. Myndighetsutskottet i Stadsområdesnämnd Söder beslutade den 17 november 2016 om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg då avvikelserna handlade om tillgänglighet, rättsäkerhet, handläggningstid och uppföljning av bistånd.

Socialt ansvarig utredare bedömer att situationen på myndigheten är ett allvarligt missförhållande och att brukare kan ha, eller riskerat att, drabbats av missförhållande utifrån att myndigheten i Stadsområdesförvaltning Söder inte uppfyllt sitt myndighetsuppdrag. Verksamheten har vidtagit omedelbara åtgärder och planerat för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Lex Sarah

Enligt lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Kontaktperson:

Eva Hall, avdelningschef vård och omsorg, 040-34 43 06, 0705-82 02 66

Utsänt av: Evelina Johansson, kommunikatör, 0729-61 59 04


Bifogade filer

PDF-dokument