Skip to main content

Det finns potential för 1 800 nya bostäder i Malmö per år

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:10 CET

Malmö 2009 12 02

Kommunstyrelsen har nu godkänt det förslag till handlingsplan för väsentligt ökat bostadsbyggande i Malmö som, på uppdrag av kommunstyrelsen, har tagits fram av stadsbyggnadsnämnden.

Planen visar att det finns en potential att sätta igång cirka 1 700-1 800 bostäder per år i Malmö under de närmaste åren framöver.

Det kräver att arbetet med att få fram nya bostäder intensifieras under de närmaste två åren och att ett antal åtgärder genomförs för att byggandet ska nå upp till det angivna antalet nya bostäder.

Några exempel:

MKB ska, med ett förtydligat uppdrag i nya ägardirektiv, påbörja byggandet av 500 bostäder per år under en femårsperiod. MKB har flera projekt som man avser påbörja i år och nästa år.

Peab avser, enligt en avsiktsförklaring som gjordes för några månader sedan, att bygga 3 000 nya bostäder på sex år. Ett arbete som redan har påbörjats.

Byggherrar och fastighetsägare bjuds under vintern in till dialog om möjliga projekt och bedömningen är att nya och redan planerade projekt kan ge ett årligt tillskott på mellan 700 och 800 bostäder.

En ny webbportal inrättas för byggherrar där all aktuell information presenteras.

En vindsakut har inrättats av stadsbyggnadskontoret som särskilt ska ta hand om ärenden som handlar om bostadstillskott på vindar. Exempelvis kan MKB inreda cirka 200 vindsbostäder.

Omvandling av lokaler till bostäder ses som ett positivt tillskott på bostadsmarknaden.

Samtidigt ska man upprätthålla en god planberedskap och bedriva en aktiv markpolitik.

 

Högsta prioritet

För att det hela ska kunna förverkligas krävs, enligt handlingsplanen, dessutom att kommunledningen gör ett tydligt uttalande om att ett ökat bostadsbyggande har högsta prioritet och att alla förvaltningar som arbetar med stadens utveckling ska fokusera på ökat bostadsbyggande. Hinder och flaskhalsar ska identifieras och undanröjas.

Det var i juni i år som kommunstyrelsen gav uppdraget att ta fram en handlingsplan för väsentligt ökat bostadsbyggande i Malmö. Bakgrunden är den rekordsnabba befolkningsökningen de senaste åren, samtidigt som bostadsbyggandet under den senaste tiden har varit extremt lågt och inte på långa vägar nått upp till de behov som motsvarar befolkningsökningen.

– Vi måste ta vara på varenda möjlighet som finns för att få fart på bostadsbyggandet, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Anders Rubin (S).

– Vi har redan formulerat nya ägardirektiv till MKB och gjort en avsiktsförklaring tillsammans med Peab och det är min förhoppning att detta, tillsammans med övriga åtgärder i handlingsplanen, ska göra så att vi närmar oss 2 000 nya bostäder per år. Men egentligen är behovet, med tanke på den kraftiga befolkningsökningen, ännu större än så, säger han.

– Bostadssituationen i Malmö är kritisk. Vi behöver göra allt vi kan för att öka bostadsbyggandet. Vi avser att återkomma i mars för att se hur situationen utvecklats och om det då behövs extra resurser för att arbeta mer med vårt särskilda åtgärdsprogram för att öka bostadsbyggandet, säger Fredrik Fernqvist (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

– Massor av ungdomar i Malmö står i beredskap att flytta hemifrån och inflyttningen ökar varje år. Därför är det självklart att vi ökar trycket på MKB att bygga fler lägenheter. Kommunstyrelsens beslut visar att vi måste arbeta på flera olika fronter för att få till stånd fler bostäder, och det snabbt. Fler bostäder behövs först och främst för att vi alla ska ha en egen bostad, men bristen på bostäder kan också bli en hämsko på arbetsmarknaden och folks möjligheter att studera i Malmö, säger Anneli Philipson kommunalråd med ansvar för jämställdhet och demokratiutveckling (V).

Kontaktpersoner:

Anders Rubin 0706-36 26 77

Fredrik Fernqvist 0733-62 92 06

Anneli Philipson 040-34 10 17, 0706-40 40 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06 eller 0708-36 40 16