Skip to main content

Diskriminering på bostadsmarknaden i Malmö – ett samhällsproblem

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 14:13 CET

Jämställdhetsberedningen behandlade på måndagen Malmö mot Diskriminerings halvårsrapport för projektet Diskriminering på bostadsmarknaden. Malmö mot Diskriminering upplever att projektet är framgångsrikt och kan resultera i nya sätt att arbeta mot diskriminering på bostadsmarknaden som även Malmö stad kan ha nytta av.

Projektet startades den 25 mars 2013 på uppdrag av, och med finansiering från, Malmö stad. Under de gångna sex månaderna har Malmö mot Diskriminering öppnat fältkontor i olika områden i Malmö, hållit miniseminarier och möten, handlagt 33 ärenden som rör diskriminering på bostadsmarknaden och etablerat kontakt med fastighetsägare. Det finns begränsat med rättspraxis som gäller diskriminering på bostadsmarknaden. En del i projektet är därför att skapa praxis genom att driva ärenden till domstol. Ett ärende kommer att prövas under hösten och Malmö mot Diskriminering har ambitionen att därefter pröva ytterligare fall. 

Redan efter sex månader konstaterar Malmö mot Diskriminering att diskriminering på bostadsmarknaden i Malmö förekommer och att det är ett samhällsproblem med vida konsekvenser. Drygt hälften av de 33 ärenden som Malmö mot Diskriminering har handlagt har inverkan på barns bostadssituation. Flera personer vittnar om oacceptabla bostadsförhållanden. Problemen rör bland annat trångboddhet och att fastighetsägare eftersätter underhåll av fastigheter där resurssvaga familjer bor.

Den övervägande delen av ärenden som kommit Malmö mot Diskriminering till känna under projekttiden rör diskriminering på grund av etnicitet, även om det ofta finns flera anledningar till diskriminering. Särskilt romer utsätts för diskriminering på bostadsmarknaden och projektet har lett till ett nära samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö.

– Det är så här man måste jobba mot diskriminering. Vi måste våga synliggöra diskriminering för att kunna komma åt den. Malmö mot Diskriminering gör ett jätteviktigt arbete för vi vet att människor utnyttjas och diskrimineras på bostadsmarknaden, säger Hanna Thomé (V), antidiskrimineringskommunalråd.

– Malmö mot Diskriminerings arbete visar på det behov som finns av att arbeta vidare mot diskrimineringen på bostadsmarknaden. Det är helt orimligt att tillgången till en bra bostad styrs av fördomar, säger Sofia Hedén (S), ledamot i Malmös jämställdhetsberedning.


För mer information, kontakta

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Sofia Hedén, 0703-56 41 68