Skip to main content

Dokumentationen brast – händelsen Lex Maria-anmäls

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:00 CEST

En svårt sjuk kvinna, som vårdades i hemmet, kan ha utsatts för en risk då dokumentationen av kvinnas syrgasbehandling brast.

Händelsen inträffade under våren 2015. En anhörig till kvinnan gjorde i juni 2016 en anmälan till Malmö stads förtroendenämnd, om brister i vård och omvårdnad.

Händelsen utreddes av Stadsområdesförvaltning Söder. Utredningen visade på brister i dokumentationen i patientens journal, vilka kan ha inneburit risker för patienten, då ingen uppföljning och utvärdering av behandlingen med syrgas gjordes. Det har inte framkommit i utredningen, om bristen gav några konsekvenser för patienten.

I utredningen bedömdes händelsen så allvarlig att Stadsområdenämnd Söder gjort en anmälan enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Berörda yrkeskategorier har fått information om vikten av att dokumentera på ett korrekt sätt, för att säkerställa vård och behandling för patienten.

Ytterligare utbildning kommer att ges.

Lex Maria

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för skada, eller risk för skada, som följd av den vård han eller hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården. Ovanstående händelse anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhets-lagen (2010:659) lex Maria och ansvar enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Kontaktpersoner:

Annelie Granquist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 040-34 72 41

Utsänt av: Katja Ligneman, kommunikationschef, 0766-23 56 44.


Bifogade filer

PDF-dokument