Skip to main content

Enbart förnybara energikällor i Malmö om 20 år

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:10 CET

Malmö 2009 12 02

Om tjugo år, år 2030, ska Malmös energisystem försörjas från enbart förnyelsebara energikällor. Energisystemet ska då också kännetecknas av en effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet.

Det är den långsiktiga vision som läggs fast i det förslag till energistrategi för Malmö som kommunstyrelsen nu ställt sig bakom och som kommunfullmäktige förväntas godkänna sitt sista sammanträde för året, den 17 december.

För att ta viktiga steg mot visionen ska redan om tio år, år 2020, energianvändningen i Malmö ha minskat med minst 20 procent per capita jämfört med den årliga genomsnittliga användningen under åren 2001-2005.

Dessutom ska andelen förnybar energi då vara minst 50 procent av den totala energimixen.

För Malmös stad egen verksamhet sätts målen högre.

Där ska energianvändningen om tio år ha minskat med 30 procent per capita, samtidigt som andelen förnybar energi ska vara 100 procent.

 

Tre strategier

 

För att ta viktiga steg i riktning mot de uppsatta målen anges tre övergripande strategier:

 

  • Effektivare energianvändning.

Här finns det stora möjligheter att minska miljöpåverkan och energikostnader och det finns en stor potential för effektivisering inom såväl bostadssektorn och industrisektorn som inom transportområdet.

På transportsidan är det exempelvis viktigt att främja gångtrafik, cykeltrafik och den kollektiva trafiken samt att satsa på mer energisnåla fordon.

 

  • Byte till förnybara energislag.

Här finns det stora möjligheter att ersätta fossila bränslen med förnybara energislag. När det gäller el- och värmeproduktion handlar det framför allt om att satsa på biobränslen, vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Vad gäller drivmedel nämns biogas, vätgas, el och olika hybridformer som det mest intressanta.

För kollektivtrafiken föreslås biogas och på längre sikt el från förnybara energikällor.

 

  • Bättre planering, ekonomi, säkerhet och kunskap.

Här handlar det bland annat om att planera för att Malmö blir en tät och blandad stad som ger möjligheter för bra kollektivtrafik och effektiv el- och värmeförsörjning.

Ökad konkurrens inom energisektorn och samordnad upphandling kan bidra till att minska energikostnaderna.

Det är också viktigt att stödja forskning och utveckling samt att sprida kunskap via bland annat skolan och olika slag av nätverk.

Ärendet kommer att behandlas i Kommunfullmäktige den 17 december 2009.

 

– Att minska utsläppen av växthusgaser, begränsa energianvändningen och mildra energisektorns, och då inte minst trafikens påverkan på miljön, är några av de allra viktigaste och livsavgörande utmaningar som vi står inför under de kommande decennierna, säger kommunalrådet Anders Rubin (S).

– Malmö ligger på flera sätt långt framme när det gäller långsiktig hållbar stadsutveckling, men vi måste hela tiden förbättra oss och gå vidare och med den här energistrategin vill vi se till att inte bara behålla utan också förstärka vår position som nationell och internationell spjutspets på det här området, säger han.

 

– Klimatfrågan är direkt kopplad till vår energianvändning och vilka energikällor vi använder - energifrågan må vara lokal, men problemen är globala. Av världens utsläpp står städerna för 80 procent av CO2 utsläppen. Att bli fossibränslefri, klimatneutral, energieffektiv och förnybar är Malmös framtid, inte bara för vår skull, utan också för att andra ska se att det är möjligt.  Den infrastruktur vi bygger nu kommer att hålla för decennier framåt, vikten av prioriteringar och att satsa långsiktigt kan inte nog understrykas, säger Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (MP), med beredningsansvar för Stadsekologi.

– Inför framtiden kommer det att vara nödvändigt att de större städernas miljöpåverkan minskas radikalt. Ett led i detta är att bli självförsörjande på förnybar energi, säger andra vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Mikael Andersson (V). Att Malmö stad planerar egna vindkraftverk i norra hamnen är en tydlig markör för malmöbor och besökande att Malmö ligger i framkant när det gäller hållbar utveckling.

Kontaktpersoner

 Anders Rubin, 0706-36 26 77

Lari Pitkä-Kangas 0734-26 44 81

Morgan Svensson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet, 040-34 10 08,

0708-16 17 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16