Skip to main content

Familjebad byggs på ren mark

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 13:07 CEST

Malmös nya familjebadhus i Kroksbäck kommer att stå på ren mark. Markprover som gjordes på badhustomten i våras visade spår av förhöjda halter av tungmetallen kadmium. Därför har en utökad och fördjupad provtagning nu genomförts. De nya analyssvaren visar lägre halter än gränsvärdet för förorenad mark och fastställer badhustomten som fullt byggbar. Marken till odlingslotterna i närheten påvisas också som fri från föroreningar.

Som markägare och byggherre vill Malmö stad säkerställa att alla miljötekniska aspekter är uppnådda inför bygget av det nya badhuset. Därför lät man i våras ett konsultföretag utföra så kallade nyckelhålsprov på tomten ner till en meter från markytan. Två av dessa sex prover visade förhöjda halter av tungmetallen kadmium. De låg strax över gränsvärdet, men inom ramen för godkända felmarginaler, och resultatet anmäldes till miljöförvaltningen.

Trots att kadmium finns naturligt i alla jordar var en fördjupad och utvidgad provtagning ett självklart agerande efter nyckelhålsprovens analyssvar. Dels för få en bättre helhetsbild av marken men också för att säkerställa byggbarheten på badhustomten. Dessutom utökades de nya provtagningarna till närliggande mark för en tomt där bostäder planeras och för marken till odlingslotterna i Kroksbäck.

I den nyss genomförda undersökningen på badhustomten har jordvolymer analyserats från 32 provgropar som varit 3 meter långa med 1,5 meters djup och bredd. På de andra provytorna har 20 liknande jordgropar genomgått samma test. I marken till odlingslotterna har man dessutom låtit göra så kallade screeninganalyser som omfattar ytterligare 150 farliga ämnen som t ex olja och bekämpningsmedel. Samtliga analyssvar från provtagningarna visar på halter under riktvärdet.

Håkan Jönsson som ansvarar för analysrapporterna förklarar hur den första provtagningens svar kan motsäga sig den andra.

– Nyckelhålsprov är en översiktlig undersökning där endast den jord som fastnar på borren analyseras. Partiklar med spår av kadmium visar i sig inte att marken är förorenad. Det krävs en mer omfattande undersökning för att fastställa det. Provgropar som en sådan ger en djupare analys med flera tester på en större volym jord. Denna provtagning ger ett mer representativt och säkrare resultat för hela markområdet,
säger Håkan Jönsson och tillägger att samtliga 52 provgropar visat sig fria från föroreningar.

Sofia Höglund, projektledare på fastighetskontoret, är trygg med provsvarens resultat.

– Det är viktigt att sätta säkerhet och hållbarhet i första hand. Nu har vi säkerställt dessa aspekter på bästa sätt och kan fokusera på den fortsatta planeringen av badhuset som har byggstart i början av 2013, säger Sofia Höglund.

Den mediala uppmärksamheten kring de första provresultaten skapade stor oro bland kolonisterna i Kroksbäck. Anna-Karin Engdal som ansvarar för arrendet av stadens odlingslotter känner sig lättad över resultatet.

– Vi kan nu ge ett betryggande besked till alla oroliga kolonister i och med analysrapporten. Förutom detaljerad information på vår hemsida sätter vi upp information på plats och skickar ut brev till alla berörda kolonister. Rapporten som helhet kommer dessutom att publiceras på hemsidan då den färdigställts om ca två veckor, tillägger Anna-Karin Engdal.

Informationen som rör provtagningen av marken för odlingslotterna i Kroksbäck ges via: www.malmo.se/kolonier

Bilaga: Områdeskarta över tagna markprover.

Kontakt för vidare information och frågor kring:

Tomtmark
Sofia Höglund, Malmö stad, fastighetskontoret
sofia.hoglund@malmo.se
040-34 17 67

Odlingslotter
Anna-Karin Engdahl, Malmö stad, fastighetskontoret
anna-karin.engdahl@malmo.se
040-34 18 97

Miljökrav för markanvändning
Torbjörn Håkansson, Malmö stad, miljöförvaltningen
torbjorn.hakansson@malmo.se
040-34 20 98

Provtagningar och analysrapporter
Håkan Jönsson, Vectura
hakan.jonsson@vectura.se
010-48 46 241