Skip to main content

Fördröjd vård och behandling anmäls enligt lex Maria

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 12:48 CEST


En patient på ett LSS-boende drabbades av fördröjd vård och behandling. Den interna utredningen visar att möjliga orsaker är bristande kommunikation och brister i journalföring. Nu görs en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En patient på ett LSS-boende fick under våren och sommaren 2017 ett försämrat allmäntillstånd. Flera verksamheter var involverade i patientens insatser och brister i kommunikation mellan de berörda verksamheterna samt i journalföring kan ha bidragit till att hen fick fördröjd vård och behandling. Patienten avböjde också periodvis föreslagen och ordinerad behandling.

Då avvikelsen är att betrakta som en allvarlig händelse görs en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Funktionsstödsförvaltningen vidtar även flera åtgärder. Bland annat har rutinerna för kommunikationen mellan involverade verksamheter kring patienter förbättrats. Även utbildning och information för journalföring och introduktion av nya medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har förbättrats.

För mer information: Katarina Flyckt, medicinskt ansvarig sjuksköterska, funktionsstödsförvaltningen, mobil: 0768-53 64 76

Lex Maria:

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Emily Nord, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, mobil: 0766-36 53 61.