Skip to main content

Förslag till övergripande kulturstrategi för Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 18:09 CET

Under de senaste 18 månaderna har Kulturförvaltningen i Malmö arbetat med att ta fram en övergripande kulturstrategi för Malmö 2014-2020. Ett brett dialogarbete har genomförts där
stora delar av stadens organisation deltagit tillsammans med det fria kulturlivet, intresserade malmöbor och representanter från andra samhällsområden. Över 1000 personer har deltagit i processen.

Nu är förslaget till övergripande kulturstrategi klart och kulturnämnden tog idag beslut att sända ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Denna övergripande kulturstrategi är den första i sitt slag i Malmö och utgår från att dagens samhällsutmaningar gör att stadens politik på kulturområdet inte längre enbart kan avse en avgränsad kultursektor. Kulturstrategin föreslås gälla åren 2014-2020.

- Kulturstrategin är ett viktigt dokument för Malmös framtid. Strategin är brett förankrad och tar bland annat sin utgångspunkt i de förutsättningar som kulturlivet har men också i den kraft som kulturen har i en positiv samhällsutveckling, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.

Utgångspunkter för strategin

Kulturstrategins utgångspunkter är att flytta fram kulturens positioner i organisationen Malmö stad, att synliggöra och profilera kulturen i Malmö i omvärlden, att kulturen blir en naturlig och viktig del av alla malmöbors liv, samt att utveckla Malmö med hjälp av kulturen.

- Under arbetets genomförande har dessa utgångspunkter hela tiden varit närvarande, och vi tycker att detta förslag till kulturstrategin uppfyller dessa ramar, säger Elisabeth Lundgren.

Konst och kultur som motor

Syftet har varit att ta fram en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur.

- Det finns tydliga belägg för kopplingar mellan konstnärliga verksamheter och kreativitet och innovation, mellan deltagande i kulturaktiviteter och hälsa och välbefinnande, mellan kulturellt utövande och lärande, mellan subventionerad kultur och samhällsekonomisk nytta, samt för
kulturlivets bidrag till social sammanhållning, säger Elisabeth Lundgren.

Kulturnämndens fördjupade strategi

Parallellt med denna process tar nu kulturförvaltningen fram en fördjupad kulturstrategi som gäller
kulturnämndens ansvarsområde. I denna fördjupade strategi kommer det genomförda dialogarbetet särskilt synliggöras.


Fakta om kulturstrategin

Arbetet med strategin har pågått under drygt ett och ett halvt år. En politisk styrgrupp bestående av
Hanna Thomé (v), Sofia Hedén (s), Stefan Pettersson (s), Charlotte Bergström (mp), Peter Österlin (m) och Arne Bojesson (fp) har lett arbetet. Därutöver har kulturförvaltningens ledningsgrupp, en förvaltningsintern arbetsgrupp och en extern rådgivande grupp varit delaktiga. Grunden för strategin har tagits fram genom omvärldsanalys och dialoger i olika former. Ett brett dialogarbete har genomförts där stora delar av stadens organisation deltagit tillsammans med det breda kulturlivet och intresserade malmöbor. Även högskola/universitet, regionala aktörer, civilsamhället och näringslivet har engagerats. Sju tematiska, sex konstområdesspecifika samt särskilda dialoger med unga malmöbor (13-25 år) har genomförts.

Två strategidokument tas fram: en övergripande kulturstrategi som gäller hela Malmö stad och en fördjupad kulturstrategi som gäller kulturnämndens ansvarsområde. Ärendet som kulturnämnden beslutade den 18 december om gäller den övergripande kulturstrategin.

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Daniel Sestrajcic, Ordförande kulturnämnden i Malmö, 0768-519 110, daniel.sestrajcic@malmo.se

Anna Lyrevik, Kulturstrateg, 0704-34 48 53, anna.lyrevik@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se

 

Läs hela nämndsärendet här

Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.