Skip to main content

Första halvåret med Handlingsplanen för väsentligt ökat byggande i Malmö gav 1047 byggstartade bostäder!

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:45 CEST

Malmö 2010 09 14

Det första halvåret med Malmö stads handlingsplan för väsentligt ökat byggande kan nu summeras. Och insatserna har burit frukt. Antalet byggstarter uppgår, efter en noggrann genomgång med samtliga byggherrar, till 1047 bostäder. Enbart arbetet för att stimulera till vindsinredningar har gett nästan 200 nya lägenheter. Prognosen för hela 2010 är cirka 1800 byggstarter, vilket är en sexdubbling jämfört med föregående år.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) steg byggandet i hela landet med cirka 60 procent under första halvåret 2010. Malmös ökningstakt om 600 procent är alltså tio gånger riksgenomsnittet. Som en jämförelse ökade under samma period bostadsbyggandet i Stockholm med 60 procent och i övriga stor-Malmö med 40 procent.

Det var i december 2009 som kommunstyrelsen antog en Handlingsplan för väsentligt ökat byggande i Malmö. Bakgrunden var en tilltagande bostadsproblematik där allt sämre villkor för byggande, särskilt hyreshusbyggande, kombinerades med en kraftig befolkningsökning. Under 2009 ökade Malmös befolkning med drygt 7300 personer, samtidigt som antalet byggstarter endast uppgick till cirka 300. Ett byggande på denna låga nivå riskerade att bli ett allvarligt utvecklingshinder och i förlängningen väsentligt försvåra Malmö stads bostadssociala arbete. Detta motiverade ett kraftfullt och tydligt arbete från hela kommunen för att höja bostadsbyggandet.

– Vår slutsats är att de generella förutsättningarna för bostadsbyggande är bättre första halvåret 2010 jämfört med året innan, men att Malmös ökning till nio tiondelar är en effekt av vårt arbete och en bättre tilltro hos byggbolagen till Malmös framtida utveckling. Extra glädjande är att hyresrätterna utgör en majoritet av byggstarterna, säger Anders Rubin, (S), kommunalråd med ansvar för plan- och byggfrågor.

– Trots denna glädje kan vi konstatera att förutsättningarna för byggandet totalt sett i landet är för dåliga. Inte ens i Malmö kommer nyproduktionen att klara befolkningsökningen under 2010, trots den kraftiga ökningen. För att vi ska kunna bygga i nivå med befolkningsökningen behövs en statlig stimulans av hyreshusbyggande, säger Anders Rubin.

– Särskilt ungdomar har svårt för att komma in på bostadsmarknaden. Vi måste därför uppmärksamma byggbolagen på denna målgrupp och lägga mer kraft på att bygga bostäder kostnadseffektivt med låg hyra och låga energikostnader. En bostadsmässa för ungdomsboenden kommer att hållas i Malmö under nästa mandatperiod, vilket kommer ge ökad skjuts åt produktionen av billiga smålägenheter, säger Lari Pitkä-Kangas, (MP), stadsekologikommunalråd.

– Det är glädjande att våra insatser för ökat bostadsbyggandet börjar ge resultat, särskilt i form av fler hyresrätter. Men för att komma upp i nivåer som motsvarar Malmös befolkningsökning, och inte stå och falla med konjunkturerna, behövs en statlig bostadspolitik med investeringsstöd för att få fram fler hyresrätter till rimliga hyror, säger Anneli Philipson, (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och demokrati.

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Anneli Philipson, 0706-40 40 02