Skip to main content

​Första prognosen visar på överskott för 2018

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 16:40 CEST

Årets första utfallsprognos för Malmö stad visar på ett överskott på 531 miljoner kronor för 2018. Det är 231 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet. Det förväntade överskottet beror till största del på inkomster från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster.

Av nämnderna prognostiserar de flesta ett nollresultat för året. Tekniska nämnden, servicenämnden och stadsbyggnadsnämnden förväntas göra ett överskott medan arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden och överförmyndarnämnden förväntas göra ett underskott. Arbetsmarknads- och socialnämndens förväntade underskott är väsentligt mindre än resultatet för 2017. Det nu prognostiserade underskottet beror på en fortsatt ökning av antalet barn och unga i behov av hjälp.

Den tidigare höga kostnaden för hemlöshet förväntas sjunka under 2018. Den förväntade kostnadsökningen är två procent, vilket är betydligt mindre än under 2016 och 2017 då kostnaderna ökade med 25 procent. I år förväntar sig arbetsmarknad- och socialtjänstnämnden ett underskott på 20 miljoner kronor.

Genom Jobbpakt med Malmöborna, som främst vänder sig till långtidsarbetslösa, till dem med försörjningsstöd, till personer med funktionsnedsättningar samt till unga och nyanlända Malmöbor, ska fler bli självförsörjande. Insatsen genomförs just nu och förväntas bidra till ett överskott för ekonomiskt bistånd på 20 miljoner kronor under 2018.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar ett underskott på 79 miljoner kronor för 2018. Det beror i huvudsak på ökade kostnader för assistentersättning eftersom brukare i större utsträckning än tidigare vänder sig till kommunen för personlig assistans till följd av Försäkringskassans förändrade bedömningar.

Skatteintäkterna för 2018 förväntas bli 120 miljoner kronor lägre än budgeterat, utifrån den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Vi har växlat upp arbetet med att göra fler Malmöbor självförsörjande och under 2018 hoppas vi på att få se en fortsatt positiv utveckling och tydliga resultat och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Alla som kan jobba ska jobba, och det är med utbildning och stöd som vi ser till att rusta Malmöborna så att de kan ta de jobb som växer fram, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är väldigt glädjande att kostnaderna för hemlöshet minskar, att fler Malmöbor kan efterfråga en bostad på vanliga marknaden. Malmös ekonomi är fortsatt stark, det är en trygghet inför framtida nödvändiga investeringar i skola och kollektivtrafik och inför den konjunkturnedgång som vi vet kommer, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 10)