Skip to main content

Förtätning i praktiken - oanvänd begravningsplats blir bostadsområde

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:15 CEST

Malmö 2010 10 19

Stadsbyggnadsnämnden har i dag godtagit ett planprogram rörande området söder om Fosie kyrka i Fosieby. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna att förtäta områdena norr och söder om Agnesfridsvägen och väster om Lindängsvägen i Fosie. Förtätningen ska ske på ett ekonomiskt och ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Istället för att utöka kyrkogårdsmarken i området undersöks möjligheterna till att förtäta områdena med bostäder, förskole- och serviceverksamheter. Målet är en attraktiv och miljömässigt innovativ bebyggelse som binder samman och kompletterar de olika områdena, och som bidrar till att vidareutveckla Fosie som en hållbar stadsdel. Det handlar till exempel om att bygga om Lindängsvägen och Agnesfridsvägen till stadsmässiga gator med cykelbanor, skapa gröna stråk och ekologiska oaser i urbana miljöer, och anlägga gröna tak.

Det handlar också om att förbereda gator i området för spårvägstrafik utifrån Malmös två planerade spårvagnsstråk, där ett av dem kommer att slingra sig ner genom Lindängsvägen/Munkhättegatan.

En annan viktig del i förnyelsen är utemiljön och rörelsestråken, som ska göras välkomnande och trygga.

Planprogrammet ska nu remitteras till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs.

– Det här är lite av ett övergivet område mitt i Malmö, ursprungligen avsatt för begravningsplats. Med de här förnyelseplanerna för Fosie kompletteras området med bostäder och serviceverksamheter, men också bidra till att binda samman Lindängen, Fosieby och Fosie industriby, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C7)