Skip to main content

​Förväntat överskott för Malmö stad 2018

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:15 CEST

Malmö stad förväntas att gå med ett överskott på 673 miljoner kronor enligt årets första delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen. Det är 373 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet och 140 miljoner kronor mer än tidigare prognostiserat. Överskottet beror framför allt på högre skatteintäkter och högre intäkter från fastighetsförsäljningar, samt lägre personal- och pensionskostnader. Det prognostiserade överskottet innebär att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans.

Fyra nämnder prognostiserar överskott medan förskolenämnden, överförmyndarnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden förväntas göra ett underskott.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 60 miljoner kronor på grund av Försäkringskassans förändrade bedömningar av assistansersättning, som lett till att brukare i större utsträckning än tidigare vänder sig till kommunen för att ansöka om personlig assistans och andra kompletterande insatser. Kommunernas kostnader har därmed ökat när ansvaret har flyttats från staten. I väntan på att kostnads- och ansvarsfördelningen tydliggörs föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ombudgeterar ett belopp motsvarande underskottet till funktionsstödsnämnden.

Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd fortsätter att minska, däremot ökar kostnaderna jämfört med samma period förra året och antalet barnfamiljer med långvarigt stöd är fortfarande högt. Hemlöshetskostnaderna ökar också, jämfört med 2017. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer dock att åtgärderna som har vidtagits kommer att leda till minskade hemlöshetskostnader, och arbetet med att förebygga vräkningar och förkorta tiden i tillfälliga boenden förstärks under året.

– Malmö stads ekonomi är fortsatt god, vilket ger bra förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av skolor och förskolor som krävs när staden växer. Utmaningen framöver är att rekrytera personal till våra pedagogiska verksamheter, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser att statens övervältring av kostnader för personlig assistans påverkar landets kommuner och i väntan på att kostnadsfördelningen blir tydlig väljer vi att befria funktionsstödsnämnden för att underskottet inte ska drabba verksamheten. Det vore olyckligt, säger hon.

– Att Malmö prognostiseras göra ett överskott på 673 miljoner är självklart glädjande. Det ger oss möjligheter att investera utan att låna samt att vi når överskottsmålet. Det ger oss också möjligheten att redan nu skjuta till pengar till Funktionsstödsnämnden för att kompensera för Försäkringskassans allt hårdare tolkning av lagen om personlig assistans. Det har lett till en stor kostnadsöverföring som nämnden inte har rådighet över, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 38)