Skip to main content

Förvaltningsrätten har hävt nyttjandeförbudet på Norra Sorgenfri gymnasium

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 10:51 CEST

Förvaltningsrätten har hävt Arbetsmiljöverkets nyttjandeförbud för skolverksamhet i lokalerna på Norra Sorgenfri gymnasium. Förvaltningsrätten baserar sitt beslut på en rapport från Monomeet som på fastighetsägarens uppdrag utrett om det finns fuktskador i byggnaderna som kan ge upphov till en dålig inomhusmiljö.

Sammanfattningsvis framgår det att Monomeets utredning i hus B, C och L har visat på fuktskador i fem rum, att det utvändiga fuktskyddet mot grundmuren var bristfälligt på vissa ställen och att det fanns vatten i källaren. Det framgår också att dessa skador nu är åtgärdade.

Vi är bundna av ett 20-årigt hyresavtal och det åligger oss både att säkerställa att lokalerna inte utgör en hälsorisk för elever och medarbetare och att betala hyra för lokaler som kan användas. Förvaltningsrättens beslut gör därför att vi måste anmäla, i enlighet med gällande miljölagstiftning, till miljöförvaltningen att starta skola i lokalerna.

I juni 2013 när verksamhet fortfarande bedrevs i lokalerna, fick förvaltningen ett föreläggande från miljöförvaltningen i vilket vi ålades att genomföra ett stort antal provtagningar och åtgärder för att säkerställa en god inomhusmiljö. Uppdraget att genomföra föreläggandets punkter gavs till konsultbolaget COWI. COWI presenterade sin rapport i september 2013 i vilken det också framgick att alla ålagda provtagningar från miljöförvaltningen inte genomförts. Kort därefter stängde facken skolan med hänvisning till arbetsmiljölagen.

Det pågår en juridisk process mot fastighetsägaren.

Kontakt: Eva Ahlgren 070-834 38 50, Andreas Schönström 070-911 68 97

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson

Kommunikationschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

070-576 15 12