Skip to main content

Fokus på förebyggande arbete i ny kvinnofridsplan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 14:26 CET

På torsdagen antog kommunfullmäktige Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. Planen lägger stort fokus på det förebyggande arbetet och på särskilt utsatta målgrupper.

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga. Malmö stad vill med den nya planen motverka allt våld i nära relation. Flera områden lyfts fram som särskilt viktiga:

– Vi lägger större fokus på det förebyggande arbetet. Med förebyggande menar vi såväl det arbete som syftar till att förhindra att våld sker, att tidigt upptäcka personer som har blivit utsatta och att jobba med våldsanvändarna, säger kvinnofridssamordnare Margot Olsson.

Ett annat prioriterat område i den reviderade planen handlar om särskilt sårbara grupper, personer som ofta behöver extra stöd. I planen betonas att det behövs fler typer av stöd- och skyddsinsatser för exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning. Även våld bland unga i skolåldern liksom hedersvåld och våld i samkönade relationer och mot transpersoner nämns.

Ambitiöst arbete mot våld i nära relation
Malmö stad ligger långt fram i arbetet mot våld i nära relation och har arbetat aktivt med kvinnofridsarbete sedan slutet av 1990-talet. I den nya planen är det tydligare att arbetet inte endast handlar om våldsutsatta kvinnor och barn utan även om män och andra som utsätts för våld.

– Detta är ett område som berör alla människor, oavsett till exempel, kön, etnicitet eller sexuell läggning. Tanken är att planen ska bli ett verktyg i arbetet för att förbättra livet för Malmöborna. Vi vill öka kunskapen om våld i nära relation i våra verksamheter och på så sätt påverka vilka prioriteringar som görs, säger Margot Olsson.

I Malmö stad finns ett flertal verksamheter som arbetar till stöd för både våldsutsatta och våldsutövare och flera förbättringsarbeten sker runt om i staden:

– Inom vård och omsorg arbetar vi nu med ett projekt som handlar om hur vi kan bli bättre på att upptäcka våld och vi har även inlett ett samarbete med ett par stadsområden kring hur man kan arbeta mer förebyggande och påverka attityder och värderingar. Vi arbetar också med hur vi ska kunna säkra att barn som bor på skyddade boenden ska få tillgång till skolundervisning, även om de på grund av hotbilden inte kan gå till skolan, säger Margot Olsson.


För mer information: Margot Olsson, kvinnofridssamordnare, 040-34 93 12 eller 0708-189 169
Utsänt av: Cecilia Lindvall, kommunikatör, 0733-60 27 11

Fakta kvinnofridsplanen
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation ersätter Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö som antogs av Kommunfullmäktige 2007. Den nya planen sträcker sig till 2020 och en uppföljning av planen ska göras vartannat år.

Bilden ovan: Margot Olsson, kvinnofridssamordnare