Skip to main content

Folkhälsopolicy framtagen för ett socialt hållbart Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:55 CET

Malmö 2010 11 09

Utgångspunkten i Folkpolicyn är att alla Malmöbor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Policyn är en viktig del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar stad och för en positiv utveckling av folkhälsan i Malmö. Ju fler Malmöbor som mår bra och är friska, och ju mer jämlikt fördelad välfärden är, desto bättre och mer långsiktig tillväxt och välmående kommun.

Syftet med policyn är att ange inriktning, värdegrund och förhållningssätt till folkhälsoarbetet i Malmö.

Folkhälsopolicyn fokuseras på de strukturella förutsättningarna för god hälsa på lika villkor för alla Malmöbor. Elva nationella folkhälsomål med inriktning på livsvillkor och livsstilsfrågor ligger till grund för arbetet, bland annat barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, ekonomiska och sociala förutsättningar, fysisk aktivitet och matvanor och livsmedel. 

Policyn ska vara vägledande i Malmö stads samverkan med andra aktörer, eftersom folkhälsoutvecklingen också påverkas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, trygghetssystemet och sjukvården.

Policyns värdegrund vilar på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de nationella folkhälsomålen. Värdegrunden handlar också om att främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan.

Ärendet kommer att behandlas i fullmäktige den 23 november.

– Det är inte alla som är med på den framtidsresa som Malmö gör. Det finns Malmöbor som saknar viktiga förutsättningar för hälsa, utbildning, arbete, boende, ekonomi och sociala sammanhang, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för trygghet, skola och välfärd.

– Policyn innehåller riktlinjer för att skapa en bättre folkhälsa i Malmö, och det finns ett stort intresse och engagemang för de här frågorna och för att göra Malmö till en socialt hållbar stad, och säger hon.

– Folkhälsan är ojämnt fördelad, detta är en utmaning för hela samhället. Levnadslängden slår på flera år beroende på utbildningsbakgrund. Med folkhälsopolicyn gör vi kraftsamling kring hur kommunen kan arbeta för mer jämlikhet, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet, kultur och fritid.

– Tillgång till frisk luft, bra mat och en trygg boendemiljö borde vara en självklarhet för alla. Att öka malmöbornas förutsättningar till god hälsa är en mycket prioriterad fråga som griper in i vitt skilda olika områden, det är därför viktigt att arbetet är systematiserat och följs upp säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

– En positiv utveckling av folkhälsan är en förutsättning för en långsiktigt hållbar stad, säger han.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Hanna Thomé, 0735-85 07 92

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 15)