Skip to main content

Fortsatt arbete mot diskriminering ska förbättra folkhälsan

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:20 CEST

Det finns ett samband mellan diskriminering och ohälsa, oavsett diskrimineringsgrund, det framgår av den rapport som Malmö stad och Malmö högskola tagit fram tillsammans. Rapporten ska nu användas i det fortsatta arbetet med att skapa ett socialt hållbart Malmö.

I rapporten framgår det att det finns skäl att anta att diskriminering kan vara en faktor som påverkar hälsoskillnaderna i Malmö, indirekt eller direkt: Personer som utsätts för diskriminering eller kränkningar har ofta sämre så kallad självskattad hälsa, såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Det finns också forskningsresultat som visar på samband mellan erfarenheter av diskriminering och högt blodtryck, förhöjda stressnivåer, ohälsosamma levandsvanor och hjärt- och kärlsjukdomar.

I Malmö finns redan i dag ett gediget arbete kring diskriminering med en antidiskrimineringsplan och utbildning om diskrimineringslagstiftningen riktad till chefer och ledare. Rapporten som nu tagits fram är tänkt att fungera som ett komplement till dessa och användas i arbetet med att skapa ett socialt hållbart Malmö, och det föreslås fler satsningar och åtgärder. För att öka kompetensen kring diskrimineringslagstiftningen föreslås det till exempel att Malmö stad granskar sina egna verksamheter för att se till att alla grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen aktivt inkluderas. Det arbetet kan till exempel handla om att se till att kommunens webbsidor och dokument är lättillgängliga, och att information finns på lättläst svenska eller på andra språk än svenska.

I rapporten konstateras det att det finns tillräckligt mycket kunskap för att fortsatt bedriva ett strategsikt antidiskrimineringsarbete inom Malmö stad, men för att få mer specifik kunskap om situationen i Malmö så föreslås det att man påbörjar ett forskningsarbete med fokus på diskriminering och hälsa ur ett Malmöperspektiv. Det konstateras att Malmö kan vara banbrytande och lägga grunden för en nationell kunskapshöjning här, eftersom det saknas kunskap inom området.       

– Malmökommissionen har lagt en grund för ett viktigt förändringsarbete. Kommissionen har dock missat att belysa diskrimineringens betydelse för hälsan. Att bekämpa diskrimineringen är en ödesfråga i Malmö, därför är denna rapport mycket viktigt för det fortsatta arbetet med att göra Malmökommissionens mål om en jämlik hälsa till verklighet i Malmö, säger Hanna Thomé (V), antidiskrimineringskommunalråd.

– Det är viktigt att lyfta diskrimineringens konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Denna rapport ger oss ett underlag att bygga vidare på, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Personer som drabbas av diskriminering och dolda maktstrukturer mår sämre än andra. Därför vill vi granska kommunens verksamheter och arbetssätt för att inkludera alla Malmöbor och jämna ut hälsoskillnader i staden, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.


Kontaktpersoner

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 10)