Skip to main content

Fortsatt projektorganisation för Folkets park

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 16:40 CEST

Projektorganisationen för Folkets park i Malmö förlängs och kommer att bibehållas även under åren 2005 och 2006. Samtidigt utvidgas projektuppdraget från att ha omfattat enbart utomhusaktiviteterna i parken till att gälla också verksamheterna inomhus.

Den nuvarande projektorganisationen inrättades 2002 och förutsattes då verka i tre år. Parkens verksamhet har under p rojekttiden utvecklats mycket positivt och Folkets Park ses numera som en resurs i arbetet med Välfärd för alla. Framför allt därför att parken fungerar som en viktig mötesplats för malmöborna och genom att inslaget av besökare med olika etnisk bakgrund är stort. Mångfalden av verksamheter gör också parken passande för samverkan med föreningslivet i Malmö. Hur den framtida organisationen för Folkets Park ska se ut är fortfarande oklart. Olika lösningar har diskuterats: Parken kan inordnas i en kommunal förvaltning, man kan permanenta projektorganisationen, man kan bilda en ekonomisk förening som arrenderar vissa delar av verksamheten och hyr ut andra och man kan bilda ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som själv driver hela anläggningen.

- Det är för tidigt att nu ta definitiv ställning till vilket alternativ som är det bästa, säger kommunalrådet Anders Rubin (s). Det klokaste vi kan göra i dagsläget är därför att förlänga projektorganisationen och se till att man får ett
bättre helhetsgrepp om hur parken ska fortsätta att utvecklas och att man då också inrymmer inomhusaktiviteterna i utvecklingsarbetet.