Skip to main content

Fortsatt stora satsningar på Malmös kulturliv 2014

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 18:23 CET

Kulturnämnden antog vid dagens sammanträde Kulturförvaltingens verksamhetsplan för 2014. Det betyder att förvaltningen under 2014 fortsätter utveckla verksamheterna med fokus på ett ökat deltagande i kulturlivet för barn och unga i hela Malmö.

- Under 2014 gör vi fortsatta satsningar på barn och unga, och det är främst genom vår utökade satsning på El Sistema som detta sker, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör. Vi kommer också att se över avgifterna till Kulturskolan under våren, berättar Elisabeth Lundgren. - Vi satsar också på ökat stöd till det fria kulturlivet och en särskild satsning på Konstmuseet för utställningar.

Unga Teatern uppstår

Under året kommer Unga Teatern att återuppstå som en avdelning inom Malmö Stadsteater AB. Under våren börjar den konstnärlige ledaren att arbeta med planering och förberedelser tillsammans med en nyrekryterad producent som ska driva det administrativa arbetet på avdelningen.

Övergripande kulturstrategi för Malmö

Den framtagna kulturstrategin för Malmö stad är den första i sitt slag. Syftet är att ta fram en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur. Kulturnämnden har för avsikt att ta fram en kulturstrategi som tydliggör kulturnämndens prioriteringar inom kulturområdet de kommande åren. Strategin tas fram parallellt med behandlingen av den övergripande strategin och förväntas antas under 2014.

Utökning av fristadsprogrammet

Malmös fristadsprogram kommer att även fortsättningsvis att prioriteras. Under 2014 kommer kulturförvaltningen utöka Fristadsprogrammet med ytterligare en fristadsmedlem fast med en annan konstart än litteratur.

Kultursommar fortsätter

Sommarsatsningen för unga, Kultursommar fortsätter 2014. Ytterligare medel avsätts till 200 sommarpraktikplatser för flickor och pojkar. Fördelningen av praktikplatser sker i samråd med Ung i sommar, som gör en matchning av praktikplats och praktikant. Stadsarkivets delprojekt Malmö.NU och den förvaltningsövergripande delprojektet Researcher@KF är några av de arbetsplatser som kommer att ta emot sommarpraktikanter i åldrarna 16-19 år. Praktikplatser med fokus på eget skapande och arrangörskap kommer att prioriteras under 2014.

Malmö som filmstad

Malmö fortsätter att utvecklas som filmstad under det kommande året. Kulturförvaltningens satsning på att bygga en ny tre-salongers biograf på Möllevången, i kvarteret Dimman, slutförs under 2014 med planerad invigning till årsskiftet 2014/2015. Biografen, som ska drivas av Folkets Bio, kommer att innefatta Sveriges första barnbiograf och ha stor betydelse för utveckling av skolbio och mediepedagogik. Från och med 2014 har kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama fått en permanent placering i Malmö, med kulturförvaltningen som huvudman.

Utveckling av mötesplatser

Kulturnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att utveckla mötesplatser runt om i staden. En del är befintliga såsom kulturinstitutionerna, STPLN/Stapelbädden, medan andra är nya. Mötesplatserna ska både utgöra en trygg och stimulerande miljö för boende i närområdet och samtidigt vara en anledning till förflyttning inom staden. Kulturförvaltningen arbetar därför utifrån en tanke att skapa mötesplatser med olika profil.

Konstmuseet får mer medel

För att förstärka Malmö Konstmuseums arbete och sprida kunskapen om de unika samlingarna görs nu en mer långsiktig satsning. 2014 tillförs Konstmuseet en årlig ramhöjning med 1,5 Mkr för att stärka
produktionen av utställningar och den pedagogiska verksamheten. Syftet är att väcka nyfikenhet och skapa sammanhang. Samtidigt inleds ett arbete med att göra museet mer synligt i Malmöregionens kulturliv.

Läs hela verksamhetsplanen här

 

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Daniel Sestrajcic, Ordförande kulturnämnden i Malmö, 0768-519 110, daniel.sestrajcic@malmo.se

 

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se


Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.