Skip to main content

​Framgångsrik satsning på att få familjer självförsörjande

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 16:31 CET

I stadsområde Innerstaden har man under flera år kunnat se en ökning av antalet långvariga försörjningsstödstagare och med anledning av det påbörjades 2013 satsningen Hela familjen med stöd från sociala investeringsfonden. Syftet var att få fler familjer att bli självförsörjande. När satsningen nu har avslutats konstateras det att den har varit framgångsrik och att målet om att 30 hushåll ska vara fortsatt självförsörjande har uppnåtts.

Enligt de beräkningar som gjorts så har satsningen lett till att kommunen sparar in kostnader för försörjningsstöd på bara ett fåtal år. Hela familjen kommer dessutom att generera stora samhällsekonomiska vinster eftersom de som deltagit har blivit självförsörjande genom studier och arbete.

Inom satsningen Hela familjen har Malmö stad arbetat tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få familjer självförsörjande men också för att förbättra barns levnadsvillkor och framtidsmöjligheter, liksom för att ge unga vuxna som bor hemma chans till ett eget boende.

Hela familjen har under tiden som projektet pågått spritt sig till andra delar av kommunen och stadsområde Innerstaden har valt att arbeta vidare med satsningen även efter att den avslutats. Malmö stad har också beviljats 19 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att utöka Hela familjen till hela staden, vilket sker nu under hösten.

– Egen försörjning är grundläggande för såväl självständigheten som den egna tryggheten och det är därför glädjande att se att Hela familjen lyckats så bra. Det finns också ett stort värde för barnen att deras föräldrar är självförsörjande, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa.

– Att bryta Malmöbors beroende av försörjningsstöd är en av de största och viktigaste utmaningarna staden står inför. Vi måste våga testa nya metoder och när en sådan visar sig särskilt framgångsrik är det viktigt att den sprids i hela staden. Hela Familjen har gett goda resultat både på individ- och förvaltningsnivå och jag hoppas att framgången leder till att nya innovativa metoder kan prövas, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 34)