Skip to main content

Funktionsstödsnämnden utökar sin budget med över 150 miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 13:14 CET

Idag har funktionsstödsnämnden i Malmö stad antagit sin budget för 2019. Budgetramen har utökats med över 150 miljoner kronor från föregående år och omsluter totalt 1 936 311 000 kronor. Tillskottet används dels för att kompensera för de ökade kostnaderna för personlig assistans till följd av statens övervältring av kostnader men också för att finansiera viktiga reformer. Stödet och tillgängligheten för personer med funktionsvariation samordnas och arbetet med att stärka barnrättsperspektivet fortsätter. Resurser satsas för att korta handläggningstiderna. Arbetet mot ofrivillig deltid stärks. Hyrestaket för LSS-bostäder sänks med drygt 20 procent och habiliteringsersättningen för deltagare inom Daglig Verksamhet höjs med 50 procent.

Prioriteras gör även en höjd kvalitet och fortsatt arbetet med att öka brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet. Personer med funktionsvariationer är den grupp i samhället som förutom att behöva leva i konstant diskriminering i ett alltför ofta otillgängligt samhälle också har det allra sämst ställt i vårt samhälle. Denna budget har haft som mål att motverka denna orättvisa.

Samordning av tillgänglighet och stöd

Hinder skapas av samhället - inte av de funktionsvariationer vi som individer må ha. En funktionsvariation ska så långt som möjligt inte hindra någon från att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten i stadens offentliga rum och stödet för personer med funktionsvariationer behöver samordnas, och därför har nämnden beslutat att under året inrätta en särskild tillgänglighetssamordnare. Hur denna funktion ska organiseras ska först utredas av förvaltningen.

Högsta hyresnivå för LSS-bostäder sänks

Högsta hyrestaket, för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS, kommer att sänkas från 6200 kr till 5000kr. Syftet är att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. Ökad ekonomisk trygghet innebär ökad frihet. I samband med att högsta hyresnivån sänks införs en modell för indexuppräkningar, för att i framtiden undvika kraftiga höjningar såsom den höjning som infördes år 2017.

Malmö får en av landets högsta habiliteringsersättning

Funktionsstödsnämnden beslutade att höja habiliteringsersättning från 8 till 12 kronor. Den nya höjningen innebär att Malmö, som under en lång tid hade en väldigt låg ersättningsnivå, på 4 kronor i timmen, nu kommer ha bland de allra högsta i Sverige. Habiliteringsersättningen är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. Denna skattefria ersättning är tänkt att stimulera deltagande i daglig verksamhet och den ska inte jämställas eller jämföras med lön eller annan skattepliktig inkomst. Malmö hade länge en väldigt låg nivå om 4 kronor per timme i habiliteringsersättning. En så låg ersättning hämmade deltagandet i daglig verksamhet, istället för att stimulera det.

En första höjning från 4 till 8 kr gjordes i fjol och i den budget som idag antagits genomförs ännu en höjning, denna gång på 50 procent. När habiliteringsersättningen är så låg som den tidigare varit blir deltagande i daglig verksamhet i många fall fall en nettokostnad för deltagaren. Ersättningen är viktigt för att stimulera och motivera fler personer att delta och för att deltagarna ska känna att deras arbete är värdefullt och meningsfullt.

Kortare handläggningstider för assistans

Resurser tillskjuts i budgeten för att korta handläggningstiderna vid ansökningar om assistans enligt LSS. Statens ansvarsförskjutning av den personliga assistansen till kommunen har resulterat i att handläggningstiderna de senaste åren varit väldigt långa. Denna oroväckande utveckling måste stävjas, och därför görs denna satsning i årets budget.

- Nu genomför vi socialliberala reformer som är oerhört viktiga för att säkerställa alla Malmöbors rättighet att leva, och inte bara överleva. Vi höjer habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet med 50 procent, vi sänker högsta hyresnivån för LSS-bostäder med nästan 20 procent och vi kortar de långa handläggningstiderna för ansökningar om assistans. I Malmö ska LSS utvecklas - inte avvecklas, säger Roko Kursar (L) ordförande i funktionsstödsnämnden.

- I Malmö ska dina förutsättningar och möjligheter aldrig baseras på vem du är. Vi har idag antagit en budget som innefattar omfattande satsningar, där vi tar ett helhetsgrepp för Malmös brukare. Vi tillsätter mer resurser för bl.a. utbyggnad av LSS för att möta de ökade kostnaderna av boende och daglig verksamhet. Samtidigt som vi vidareutvecklar arbetet med brukarnas inflytande och delaktighet och stärker det ur ett barnrättsperspektiv, säger Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

Kontakt

Roko Kursar (L) ordförande i funktionsstödsnämnden nås via politisk sekreterare Linn Rydberg 0768-992398

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) vice ordförande i funktionsstödsnämnden nås via politisk sekreterare Karolin Högberg 0708-132454