Skip to main content

Gammal skjutbana blir nytt bostadsområde i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 12:49 CET

Malmö stads tekniska nämnd godkände idag exploateringsavtal för fastigheterna Bunkeflostrand 155:4 och 155:5 i Malmö samt ytterligare tre avtal, som tillsammans skapar förutsättningar för byggandet av cirka 550 bostäder och en större förskola på Lernacken.

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna fem olika avtal i syfte att genomföra detaljplan 5311, Limhamns gamla skjutbana. De fem avtalen utgör en varsin bit i ett markpussel och är beroende av varandra.

Av de 550 bostäder som ska byggas på det tidigare skjutbaneområdet med intilliggande mark är 25 radhus. Bostädernas upplåtelseform regleras varken i detaljplan, exploateringsavtal eller köpeavtal. Den planerade förskolan kommer att ha sex avdelningar och plats för 120 barn.

Exploateringsavtalen som träffats med Peab Sverige AB och JM AB rör fastigheterna Bunkeflo 155:4 respektive Bunkeflo 155:5 och reglerar bland annat uttag av gatukostnader, överföring av mark och kostnader för inlösen av fastigheter.

– Utan Peabs och JMs engagemang hade detta inte varit möjligt. Nu knyts Limhamn och Bunkeflo närmare varandra och Malmö får ett nytt, attraktivt bostadsområde med närhet till havet, Öresundsbron och fina möjligheter till rekreation, säger Håkan Thulin, exploateringschef på Malmö stads fastighetskontor.

– Engagemanget och viljan i arbetsgruppen har varit stor, med fokus på att skapa ett bra bostadsområde. Peab ser fram emot att vara med och bygga ut området och tillföra Malmö nya bostäder i ett bra läge, säger Peter Wingren, projektutvecklare, Peab Bostad AB.


Innehållet i de fem avtalen:

  • Peab överlåter ett markområde om cirka 5 300 kvm till Malmö stad, för att ge plats åt en förskola. Malmö stad ersätter Peab för en del av denna mark och en motsvarande ersättning lämnas av JM till staden, då dessa inte avstår mark för förskola enligt detaljplanen. I praktiken ersätter JM därmed Malmö stad för inlösenkostnader och bär på så sätt en del av kostnaderna för den marken som reserveras för förskolan i det nya området.
  • Peab överlåter även markområden om cirka 3 100 kvm som ska bli allmän plats. Kostnaderna för att anlägga allmän plats beräknas till 32 miljoner kronor. Av denna summa står JM för cirka 50 %, Peab för cirka 48 % och Malmö stad för cirka 2 %.
  • Malmö stad överlåter genom ett köpeavtal markområden om totalt cirka 7 500 kvm inom fastigheten Bunkeflostrand 9:8, som ligger i anslutning till fastigheten Bunkeflostrand 155:4, åt Peab. Köpeskillingen är 6 500 000 kronor.
  • Delar av fastigheterna Bunkeflostrand 155:3 och Ringvägen 1:1, vilka ägs av Miljöteborg AB respektive Svedab AB, läggs enligt detaljplanen ut som allmän plats, vilka Malmö stad är skyldig att lösa in. Marken överlåts av respektive bolag till Malmö stad och enligt exploateringsavtalen står Peab och JM för kommunens inlösenkostnader.

Kontakt:

Håkan Thulin, exploateringschef, fastighetskontoret, 0709-44 18 81, hakan.thulin@malmo.se

Peter Wingren, projektutvecklare, Peab Bostad AB, 0733-37 41 53 peter.wingren@peab.se


Utsänt av:

Caroline Franzén, kommunikatör, fastighetskontoret, 0733-70 89 11, caroline.franzen@malmo.se