This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Granskning visar att en majoritet av bibliotekspersonalen känner sig trygg

Pressmeddelande -

​Granskning visar att en majoritet av bibliotekspersonalen känner sig trygg

Larm om hot och våld på stadens bibliotek har gjort att Stadsrevisionen närmare granskat arbetsmiljön och personalens vardag. Åtta procent av de svarande uppger att de någon gång har blivit hotade av besökare medan 93 procent av de anställda alltid eller oftast känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Framöver kommer kulturnämnden fortsatt ha fokus på frågan.

Granskningen, som presenterades för kulturnämnden på onsdagens sammanträde, har gjorts under 2019 med syftet att säkerställa att arbetet för att förhindra hot och våld bedrivs på ett korrekt sätt på stadens alla bibliotek. I granskningen framgår att händelser där våld och hot förekommer rapporteras och anmäls i hög utsträckning och att åtgärder har vidtagits, men att de inte alltid är tillräckliga. En klar majoritet, 90 procent, uppger att det finns rutiner för hur våld och hot på arbetsplatsen ska hanteras och 69 procent svarar att de känner till hur de ska utföra sitt arbete på ett så säkert sätt som möjligt.

Arbetsmiljön skiljer sig åt mellan biblioteken. På några bibliotek sker det nästan aldrig några incidenter medan andra är mer utsatta. Bland de vanligaste problemen hör stökiga barn och ungdomar, skadegörelse eller konflikter mellan besökare.

Kulturnämnden ska i sitt fortsatta arbete säkerställa att det vidtas tillräckliga åtgärder för att förebygga våld och hot på samtliga bibliotek, och att all personal har tillräcklig utbildning för att kunna arbeta tryggt och säkert. I fokus står också att skapa en trygg arbetsmiljö. Allt detta ska ske i nära samarbete med fackliga organisationer.

– Stadens bibliotek ska vara öppna och tillgängliga för alla, det är vår utgångspunkt. Biblioteksvärlden skiljer sig inte från resten av världen, det som förekommer i samhället förekommer också på våra bibliotek. Men ingenstans accepterar vi hot och våld, och kommer därför att fortsätta arbeta för att våra bibliotek ska bli tryggare för såväl personal som besökare. Jag är glad över resultatet som visar att en majoritet av personalen känner sig trygg, men jag är inte nöjd förrän alla känner så, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

– Det är viktigt att synliggöra alla nyanser av hot och våld som råder i vårt samhälle, vi välkomnar därför den här typen kartläggning. Våra bibliotek har en avgörande roll i vårt samhälle, de är en viktig för kunskapsbyggandet i samhället men också en viktig mötesplats för många människor. Glädjande är det därför att en majoritet av vår personal känner sig trygga på sin arbetsplats. Däremot är det något vi aldrig får ta för givet eller ska vara helt nöjda med. Våld och är otrygghet är oacceptabelt för både anställda och besökare, vi ska därför försätta jobba med att främja tryggheten på våra bibliotek, säger Amanda Onsberg Brumark (L), 1:e vice ordförande i kulturnämnden.

– Vi välkomnar att politiken lägger ett stort fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor, och vi är glada för det fina arbete som görs partsgemensamt i kulturförvaltningen med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det behövs ett samspel mellan flera olika insatser för att möta social oro och förekomsten av hot och våld på våra bibliotek, men vi får inte glömma bort att den mest trygghetsskapande åtgärden är att upprätthålla en god bemanning. Vakter och larm i all ära, men det som många medarbetare signalerar som avgörande är just tryggheten i att ha en kollega vid sin sida, säger Patrik Nilsson, facklig sekreterare för DIK i Malmö stad.


Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04

Amanda Onsberg Brumark, 0700-75 50 37

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Patrik Nilsson, DIK, 040-34 51 15 eller 0708-61 46 65

(Ärende 3)

Rapporten bifogas.

Ämnen

RegionerPresskontakt